درک علت های هیجان های خود : خود - سنجی

 

هوش هیجانی  دیویس آزمون 4

درک علت های هیجان های خود

خود- سنجی

مارک دیویس

4th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه اندازه شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد من مصداق ندارد

2= بندرت در مورد من مصداق دارد

3= گاهی در مورد من مصداق دارد

4= اغلب در مورد من مصداق دارد

5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1.       وقتی غمگین یا افسرده هستم، می توانم بفهمم علت آن چیست.

_____ 2.       از علت احساساتم درک بسیار خوب و دقیقی دارم.

_____ 3.       احساسات من قابل پیش بینی و قابل درک است.

_____ 4.       سر در گم هستم و نمی دانم علت احساساتم چیست.

_____ 5.       از علت احساساتم در خوبی ندارم.

_____ 6.       می توانم علت هیجان هایم را پیدا کنم.

_____ 7.       وقتی احساس اضطراب می کنم نمی توانم علت آن را با کلمات بیان کنم.

_____ 8.       احساساتم عوض می شوند و نمی دانم چرا.

_____ 9.       دوست دارم بدانم به چه علت هایی چنین احساسی دارم.

_____ 10.  برای فهمیدن علت های هیجاناتم وقت زیادی اختصاص نمی دهم.

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان