درک علت های هیجان های دیگران : خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 6
درک علت های هیجان های دیگران
خود- سنجی
مارک دیویس
6th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. وقتی فرد دیگری احساس افسردگی می کند می توانم بفهمم چرا.
_____ 2. وقتی فرد دیگری ناراحت یا عصبانی است نمی توانم بفهمم چرا.
_____ 3. می توانم علتهای هیجان های دیگران را درک کنم.
_____ 4. نمی توانم بفهمم که چرا دیگران برخی احساسات را تجربه می کنند.
_____ 5. وقتی مردم از دست من ناراحت می شوند اصلا نمی فهمم چرا.
_____ 6. می توانم علت احساسات دوستانم را به خوبی توضیح دهم.
_____ 7. وقتی همسرم نگران یا ناراحت است می توانم بفهمم چرا .
_____ 8. نمی توانم اخلاق و رفتار رئیسم را درک کنم.
_____ 9. می توانم علت های حالات هیجانی دیگران را تشخیص دهم.
_____ 10. برای تشخیص علت احساسات دیگران نه وقت می گذارم و نه تلاش می کنم.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است و به نظر می رسد به دلیل یاد شده و به دلیل مسائل ترجمه ، بازنگری جدی در گزینه ها لازم است.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.