درک عواقب هیجان های خود : آزمون خود-سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 8
درک عواقب هیجان های خود
آزمون خود-سنجی
مارک دیویس
8th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1. هیجان های من در نحوه برخوردم با دیگران، آثار قابل پیش بینی دارند.
_____ 2. وقتی احساس اضطراب می کنم ، به خوبی می دانم که این احساس چه اثری بر عملکرد من خواهد داشت.
_____ 3. از نحوه تاثیر هیجان هایم بر رفتارم درک خوبی دارم.
_____ 4. وقتی حال و حوصله خوبی ندارم نمی دانم این موضوع چه اثری در من خواهد گذاشت.
_____ 5. وقتی خیلی احساس ناراحتی و دلسردی می کنم، رفتارم به آسانی قابل پیش بینی می شود.
_____ 6. حتی زمانی که احساس بسیار واضحی دارم ، بازهم مطمئن نیستم که چه چیزی بعد از آن پیش خواهد آمد.
_____ 7. حال و حوصله خوب داشتن در رفتار و قضاوت من اثر کمی دارد .
_____ 8. اگر روز را حال و با حوصله و خوب شروع نکنم ، می توانم پیش بینی کنم که بقیه روز چگونه خواهد بود.
_____ 9. از نحوه تاثیر هیجان هایم در رفتارم درک زیادی ندارم.
_____ 10. وقتی از خشم منفجر می شوم، تاثیر آن در رفتارم غیرقابل پیش بینی می شود.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است