آزمون های دانش آموزی Student S-Z

 • Safety and Threats—NYC Youth Violence Survey
 • Satisfaction With Life Scale for Children (SWLS-C). Gadermann‚ Guhn‚ & Zumbo‚ 2011; Gadermann & Schonert-Reichl‚ 2010. مقیاس زندگی با رضایت کودکان
 • Scholastic Competence شایستگی تحصیلی
 • School Adaptation Scale. Alexander‚ Entwistle‚ and Dauber‚1993. مقیاس سازگاری با مدرسه
 • School Attitudes Assessment Survey مطالعه سنجش نگرش به مدرسه
 • School Life Survey مطالعه زندگی در مدرسه
 • School Relationships Questionnaire پرسشنامه ارتباط در مدرسه
 • School Safety Problems مسائل ایمنی مدرسه
 • Self-Efficacy for Learning Form. Zimmerman & Kitsantis‚ 2007. فرم خلاصه خودکارآمدی برای یادگیری
 • Sense of Safety مقیاس حس ایمنی
 • Setting the Record Straight پیشینه مستقیم
 • Shortform Assessment Scale for Children (SAC). Glisson‚ Hemmelgarn‚ Post‚ 2002. مقیاس سنجش کوتاه برای کودکان
 • Situational Test of Emotional Understanding (STEU). MacCann‚ C.‚ & Roberts‚ R. D. (2008). آزمون شرایط آگاهی از هیجان
 • Social Interactions Behavior Inventory (SIBI) سیاهه رفتار تعامل اجتماعی
 • Sociopolitical Control Scale (SPCS). Zimmerman and Zahniser‚1991.‚ Peterson et al.‚ 2011. مقیاس مهار سیاسی- اجتماعی جوانان
 • Spider Phobia Questionnaire for Children (SPQ-C). Kindt‚ Brosschot‚ and Muris‚ 1996. پرسشنامه ترس از عنکبوت نزد کودکان
 • Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) – self-completion پرسشنامه توانائي ها و مشكلات – نسخه خود سنجی
 • Student Adjustment to College Questionnaire (SACQ). Baker & Siryk‚ 1984/1989‚ Dahmus & Bernardin‚ 1992. پرسشنامه سازگاری با دانشکده
 • Student School Survey مطالعه دانش آموزان
 • STUDENT SURVEY OF RISK FACTORS
 • Student Trust Scales (STS). Adams and Forsyth‚ 2004. مقیاس های اعتماد دانش آموزان
 • Students’ Life Satisfaction Scale مقیاس خشنودی دانش آموزان از زندگی
 • Student-Teacher Relationship Scale (STR). Pianta‚ 2001. مقیاس رابطه معلم - شاگرد
 • Sutter-Eyberg Student Behaviour Inventory (SESBI). Eyberg & Sutter‚ 1984. سیاهه رفتار دانش آموزان آیبرگ- سوتر
 • Teacher Apprehension Test. Richmond.‚ Wrench‚ & Gorham‚ 2001. دلهره از معلم
 • Teacher Support حمایت معلم
 • Test (Evaluation) Anxiety. Evaluation Apprehension Measure. Richmond .‚ Wrench‚ & Gorham‚ 2001. اندازه گیری دلهره ارزشیابی
 • Test of Singing Apprehension (TOSA). Andersen.‚ Andersen.‚ & Garrison‚ 1978. آزمون دلهره آواز خواندن
 • The College Self-Expression Scale مقیاس خود بیانگری دانشجویان
 • The Resilience Scale مقیاس برگشت پذیری
 • Tolerance Scale مقیاس بردباری
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire- Adolescent (TEIQUE-AF). Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی نوجوانان
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire- Child Form (TEIQUE-CF). Mavroveli & Petrides‚ 2008. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی نسخه کودکان
 • Urban Hassles Scale (UHS). Miller‚ 2005. مقیاس دردسرهای شهری
 • Victimization- Orpinas & Kelder
 • Weapon Carrying—Youth Risk Behavior Survey
 • Writing Apprehension Test (WAT)‚ The Daly-Miller Test. Daly & Miller‚ 1975. آزمون دلهره نوشتن
 • Young Children’s Social Desirability Scale (YCSD). Ford‚ Rubin‚ 1970. مقیاس مطلوبیت اجتماعی نوجوانان
 • Youth Coping Responses Inventory (YCRI). Hernandez‚ Vigna‚ & Kelley‚ 2010 پرسشنامه رفتار مقابله ای
 • Youth Coping Index (YCI). McCubbin‚ Thompson & Elver‚ 1995. شاخص مقابله جوانان
 • Youth Empowerment Scale–Mental Health (YES-MH). Walker et al.‚ 2010. مقیاس توانمندسازی جوانان
 • Youth Happiness With Parents Scale (YHPS). DeCato‚ Donohue‚ Azrin‚ & Teichner‚ 2001. مقیاس شاد زیستن جوان با والدین
 • Youth Risk Behavior Survey
 •    
  خرداد 1396
  اسفند 1395
  آبان 1395
  فروردین 1394
  خرداد 1393
  فروردین 1393
  اسفند 1392
  بهمن 1392
  دی 1390
  آذر 1390
  تیر 1390
  خرداد 1390
  اردیبهشت 1390
  بهمن 1389
  دی 1389
  اردیبهشت 1389
  دی 1388
  آبان 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
     
  هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
     
  کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.