آزمون های سلامتی و زندگی Life & Health A-L

برگردان نام آزمون ها نیاز به بازنگری دارد.

 • 12-Item Short Form Survey (SF-12). RAND Medical Outcomes Study. Stewart & Ware‚ 1992‚ revised 1998. پیمایش سلامتی – 12 ماده ای
 • 15- Dimensional Health-Related Quality of Life. Sintonen‚ 1995‚ 2001. اندازه گیری کیفیت زندگی در 15 بعد
 • 20-Item Short Form Survey Instrument (SF-20). RAND Medical Outcomes Study. Stewart & Ware‚ 1992‚ revised 1998. ابزار پیمایش سلامتی 20 ماده ای
 • Abstinence Motivation Scale-Sex (AMS-Sex) مقیاس انگیزش پرهیز - جنسی
 • Acceptance and Action Questionnaire – Stigma (AAQ-S). Levin et al‚ 2014. پرسشنامه عمل و پذیرش- برچسب
 • Acceptance and Action Questionnaire پرسشنامه اقدام و پذیرش
 • Adapted Uncertainty Scale مقیاس عدم قطعیت تعدیل شده
 • Adolescent Wellbeing. Depression Self-Rating Scale for Children (DSRS). Birleson ‚1980. سلامتی نوجوانان
 • Adolescent-Family Inventory of Life Events and Changes (A-FILE). McCubbin‚ Patterson‚ Bauman & Harris‚ 1981‚ 1983. پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی نوجوانان- خانواده
 • Affect Balance Scale (ABS). Bradburn Scale of Psychologic Well-Being. Bradburn‚ 1965‚ Revised 1969. مقیاس موازنه عاطفه
 • Affectometer 2. Flett and Kammann‚1981. تراز عاطفه در بهداشت روانی
 • Aging Semantic Deferential (ASD). Rosencranz & McNevin‚ 1969. مقیاس افتراق معنایی کهنسالان
 • Alzheimer’s disease related quality of life (ADRQL). Rabins‚ Kasper‚ Kleinman‚ Black‚ & Patrick‚ 1999; Kasper‚ Black‚ Shore‚ & Rabins‚ 2009. کیفیت زندگی مرتبط با بیماری آلزایمر
 • Anxiety about Aging Scale (AAS). Lasher & Faulkender‚ 1993. مقیاس اضطراب پیر شدن
 • Arnett Inventory of Sensation Seeking پرسشنامه احساس جویی
 • Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS2). Meenan‚ 1980‚ revised 1991. مقیاس اندازه گیری تاثیر التهاب مفاصل
 • Aspiration Index. Kasser & Ryan‚ 1996‚ 2005. شاخص آرزوها
 • Assertiveness Scale for Adolescents (ASA). Lee‚ Hallberg‚ Slemon‚ & Hasse‚ 1985. مقیاس ابراز وجود نوجوانان
 • Assessment of Quality of Life (AQoL). Rich‎ardson et al‚ 1999. سنجش کیفیت زندگی
 • Assessment of Quality of Life Instrument (AQoL) سنجش کیفیت زندگی
 • Attitude Toward the Provision of Long-Term Care (ATPLTC). Klein‚ 1992. نگرش نسبت به مراقبت بلند مدت
 • Attitude Towards Your Emotions نگرش به هیجان ها
 • ATTITUDE‚ BELIEF AND BEHAVIOR SURVEY مطالعه نگرش ها، باورها و رفتار
 • Attitudes to Ageing Questionnaire (AAQ). Laidlaw et al‚ 2006. پرسشنامه نگرش به سالمند شدن
 • Attitudes Toward Old Persons scale (OP). Kogan‚ 1961. مقیاس نگرش به افراد مسن
 • Back Pain Classification Scale (BPCS). Leavitt & Garron‚ 1978. مقیاس رده بندی درد پایین کمر
 • behavioral approach system سامانه رویکرد رفتاری
 • Beliefs About Psychological Services (BAPS) باورها درباره خدمات روانشناسی
 • Beliefs questionnaire پرسشنامه باورها
 • Benefit Finding یافتن مزایا- پس از درمان سرطان
 • Botvin Life Skills Training Evaluation/Assertiveness ارزشیابی آموزش مهارتهای زندگی / ابراز وجود
 • Brief Emotional Intelligence Scale- 10 (BEIS-10). Davies‚ Lane‚ Devonport‚ & Scott‚ 2010. مقیاس کوتاه هوش هیجانی
 • Caregiver Burden Scale. Elmstahl et al‚ 1996. مقیاس بار مسئولیت مراقبت
 • Caregiver’s Burden Scale (CBS). Zarit‚ Reever‚ & Bach-Peterson‚ 1980. مقیاس بار مسئولیت مراقبان
 • Children’s Coping Questionnaire (CCQ). Fedorowics‚ 1995. پرسشنامه روش های مقابله برای کودکان
 • Chinese Ways of Coping Questionnaire (CWCQ). Chan‚ 1994‚ 1998. پرسشنامه روش های مقابله چینی
 • Community Integration Measure (CIM). McColl et al‚ 2001. اندازه گیری یکی شدن با اجتماع
 • Community Integration Questionnaire (CIQ). Willer et al.‚ 1993‚ Revised ‚1994. پرسشنامه یکی شدن بااجتماع
 • Components of Satisfaction. Cantril‚ 1965. اجزای خشنودی
 • Coping Scale for children. Novin & Rieffe‚ 2015. مقیاس مقابله (مدارا) برای کودکان
 • Coping Strategy Indicator (CSI) نشانگر شیوه های تقابل
 • Coping with Cyberbullying Questionnaire (CWCBQ). Sticca et al‚ 2015. پرسشنامه مدارا با آزار سایبری
 • Cosmetic Procedure Screening درک از خود پیش از عمل زیبایی
 • Courage to Challenge Scale. Smith & Gray‚ 2009. مقیاس های شجاعت در چالش
 • Curiosity and Exploration Inventory پرسشنامه حس کنجکاوی و اکتشاف
 • Current Thoughts Scale مقیاس اندیشه های کنونی
 • Cyberbullying Coping Questionnaire (CCQ). Jacobs et al‚ 2015. پرسشنامه مدارا با مزاحمت سایبری
 • Differential Loneliness Scale- student مقیاس تنهایی افتراقی
 • Disability and Distress Scale. Rosser and Watts‚ 1978. مقیاس پریشانی و ناتوانی
 • Disability Rating Scale (DRS). Rappaport‚ et al. 1982. مقیاس رده بندی ناتوانی
 • Do You Seek Out Sensation? احساس جویی
 • Domain Specific Hope Scale (DSHS). Sympson‚ 1997‚ 1999. مقیاس دامنه امید
 • Duke Health Profile (Duke-PH). Parkerson‚ 1990‚ revised 2016. نیمرخ سلامتی دوک
 • Emotion Awareness Questionnaire (EAQ). Riffe et al‚ 2007. پرسشنامه آگاهی از هیجان
 • Emotion Regulation Checklist (ERC). Shields & Cicchetti‚ 1995. سیاهه ساماندهی هیجانی
 • Emotion Regulation Questionnaire (ERQ). Gross‚ & John‚ 2003. پرسشنامه ساماندهی هیجان
 • Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA). MacDermott‚ Gullone‚ Allen‚ King‚ & Tonge‚ 2010. پرسشنامه ساماندهی هیجانی برای کودکان و نوجوانان
 • Emotional reaction. personalitytest.net. واکنش هیجانی
 • Emotional Self-Efficacy Scale (ESES). Kirk et al‚ 2008. مقیاس خودکارآمدی هیجانی
 • Emotional Self-Efficacy Scale for youth. Kirk et al‚ 2008. Adapted Dacre Pool and Qualter (2012). مقیاس خودکارآمدی هیجانی
 • Emotional State Questionnaire (EST-Q). Aluoja et al‚ 1999.  پرسشنامه حالات هیجانی
 • Emotional Stress Reaction Questionnaire (ESRQ). Larsson and Larsson‚ 1987‚ 2010. پرسشنامه واکنش تنش هیجانی
 • Emotion-Regulation Skills Questionnaire (ERSQ). Berking & Znoj‚ 2008. پرسشنامه مهارت های ساماندهی هیجان
 • Environment Preference Assessment. Richmond & McCroskey‚ 1995. سنجش پیرامون گزینی
 • EORTC Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30). EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer)‚ 1993. پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان
 • EuroQol EQ-5D Quality of Life Scale. EuroQol Group‚ 1990‚ revised 1993. مقیاس کیفیت زندگی اروپایی
 • Experience of Sense of Self (E-SOS). Shvil et al‚ 2013. مقیاس تجربه های شخصی از دیگران
 • Exploration Inventory پرسشنامه انگیزه اکتشاف
 • Facts on Aging Quiz 1(FAQ1&2); Palmore Facts on Aging and Mental Health Quiz (FAMHQ). Palmore‚ 1977‚ 1998. آزمونی درباره واقعیت پیری
 • Family Inventory of Life Events and Changes (FILE). McCubbin‚ Patterson‚ & Wilson‚ 1983‚ 1991. پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده
 • Family Quality of Life Scale (FQOL). Beach Center on Disability‚ 2003. مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی
 • Flanagan's Quality of Life Scale (QOLS). Flanagan‚ 1979. مقیاس کیفیت زندگی فلانگان
 • Flourishing Scale (FS). Diener et al‚ 2010. مقیاس شکوفایی
 • Flow State Scale مقیاس پویایی
 • Food Security Status – Short form شرایط ایمنی غذایی- فرم کوتاه
 • Foundational Value Scale (FVS). Adolescent Wisdom Scale. Jason et al.‚ 2001& Perry et al‚ 2002 . مقیاس ارزش بنیادین
 • Frenchay Activities Index (FAI) شاخص فعالیت های فرنچی
 • Frequency of Forgetting Scale-10 (FOF-10). Zelinski & Gilewski‚ 2004. مقیاس فراوانی فراموشکاری
 • Functional Assessment Inventory (FAI). Crewe and Athelstan‚ 1981‚ Revised 1984. پرسشنامه سنجش عملکرد
 • Functional Social Support Questionnaire. Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire (DUFSS). The Duke-University of North Carolina (UNC) Functional Social Support Questionnaire. Broadhead‚ et al. 1988. پرسشنامه عملکرد پشتیبانی اجتماعی
 • General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) پرسشنامه سلامت عمومی
 • Functional Status Questionnaire. Jette‚ 1986. پرسشنامه وضعیت کارکردی
 • General Health Questionnaires (GHQ). Goldberg‚ 1972. پرسشنامه های سلامت (روانی) عمومی
 • General Well-Being Schedule (GWB). Dupuy‚ 1977. فهرست بهزیستی عمومی
 • Generalized Attitude Measure. McCroskey‚ 1966-2006. اندازه گیری نگرش عمومی
 • Generalized Belief Measure. McCroskey & Richmond‚ 1996. مقیاس عمومی باورها
 • Generalized Expectancy for Success Scale (GESS). Fibel and Hale‚ 1978. مقیاس امید فراگیر برای موفقیت
 • Generalized Expectancy for Success Scale- revised (GESS-R). Hale et al‚ 1992. مقیاس امید فراگیر برای موفقیت- بازنگری شده
 • Goal commitment Measure. Hollenbeck‚ Klein‚ et al‚ 1989. اندازه گیری تعهد به هدف
 • Goal Orientation Scales. VandeWalle‚ 1997. مقیاس های جهت گیری هدف
 • Gratitude Questionnaire - 6 (GQ-6). McCullough‚ Emmons‚ & Tsang. 2002. پرسشنامه قدرشناسی زندگی
 • Grit Scale. Duckworth et al. 2007. مقیاس پشتکار
 • Happiness Measures (HM). Fordyce Emotion Questionnaire. Fordyce‚ 1988. پرسشنامه هیجان فوردایس
 •  Health Opinion Survey (HOS) - 27 items. Semmence‚ 1969. نظر سنجی سلامت
 • Health Opinion Survey (HOS). Macmillan; first used in 1951‚ published in 1957. نظر سنجی سلامت
 • Health Perceptions Questionnaire (HPQ). Ware‚ 1976. پرسشنامه ادراک از سلامت
 • Health Practices Questionnaire-II (HPQ-II) پرسشنامه مراقبت های بهداشتی دوران بارداری
 • Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLPII). Pender‚ Sechrist‚ and Walker‚ 1987‚1995. نیمرخ ارتقاء بهداشت سبک زندگی
 • Health Questionnaire HQ. Brodman‚ K.‚ Erdmann‚ A.J.‚ Lorge‚ I.‚ & Wolff‚ H.G. (1949). پرسشنامه سلامتی
 • Health Utilities Index (HUI). Feeny and Torrance‚ 1986‚ 1990. شاخص بهره مندی از سلامت
 • Health-Related Quality of Life: Healthy Days Symptoms کیفیت زندگی سالم: نشانگان روزگار سالم
 • Hope Replenishing System Questions پرسش های سامانه امید آفرین
 • Herth Hope Index (HHI). Kaye Herth‚ 1992. شاخص امید هرت
 • Home and Community Environment Instrument (HACE) ابزار محیط زیست خانه و جامعه
 • Hope in Children امید نزد کودکان
 • How Do You Use Humor مقیاس شوخ طبعی
 • How I Feel (HIF). Walden‚ Harris and Catron‚ 2003. چه احساسی دارم
 • Hunter Opinions and Personal Expectations Scale (HOPES). Nunn‚ Lewin‚ Walton‚ & Carr‚ 1996; revised scoring - 2008. مقیاس چشمداشت و دیدگاه شخصی جوینده امید
 • Image Fixation Questionnaire. Richmond & McCroskey‚ 2004. پرسشنامه پایداری پندار از خود
 • Individual Innovativeness Scale (IS). Hurt‚ Joseph & Cook‚ 1977. مقیاس نوآوری فردی
 • Interview Schedule for Social Interaction (sample). Henderson‚ et al. 1980. فهرست مصاحبه برای تعامل اجتماعی
 •  Intolerance of Ambiguity Scale. Martin and Westie‚ 1959. مقیاس نابردباری در ابهام
 • Intolerance of Uncertainty (IUS). Buhr & Dugas‚ 2002. نابردباری در عدم قطعیت
 • Inventory of Attitudes Toward Seeking Mental Health Services (IASMHS) سیاهه نگرش به پیگیری خدمات بهداشت روانی
 • Inventory of Physical Symptoms سیاهه نشانه های روان تنی
 • Inventory of Positive Psychological Attitudes (IPPA-32R). Kass et al.‚ 1991; Kass‚ 1998. پرسشنامه نگرش های روانی مثبت
 • Jefferson Scale of Empathy Health Profession Students’ version (JSPE-HPS). Hojat‚ et al‚ 2001‚Williams‚ et al‚ 2013. مقیاس همدردی جفرسون، برای دانشجویان
 • Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE). Hojat‚ et al‚ 2001. مقیاس همدلی پزشک با بیمار
 • Katz Adjustment Scale (KAS-R). Form R2 and Form R3. Katz‚ 1963. مقیاس سازگاری کاتز
 • Leddy Healthiness Scale (LHS). Leddy‚ 1996. مقیاس تندرستی لدی
 • LEIPAD Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی
 • Level of Expressed Emotion (LEE). Cole & Kazarian‚ 1988. سطح ابراز هیجان
 • Life Distress Inventory (LDI). Thomas‚ Yoshioka‚ & Ager‚ 1993. سیاهه پریشانی زندگی
 • Life Effectiveness Questionnaire پرسشنامه کارآمدی زندگی
 • Life Event Checklist  فهرست رویدادهای زندگی
 • Life Events Checklist (Modified) چک لیست رویدادهای زندگی
 • Life Events Questionnaire (LEQ)- 82 items. Sarason‚ I.G.‚ Johnson‚ J.H.‚ & Siegel‚ J.M‚ 1978. Norbeck‚ J.S‚ 1984.پرسشنامه رخ دادهای زندگی
 • Life Satisfaction Index (LSI). Neugarten and Havighurst‚ 1961. شاخص خشنودی (رضایت) از زندگی
 • Life Satisfaction Index for the Third Age (LSITA). Barrett‚ and Murk‚ 2006. شاخص خشنودی (رضایت) از زندگی
 • Life Skills Profile (LSP). Rosen et al. 1989. نیمرخ مهارت های زندگی
 • Life Skills/Stress Management Skills Scale مهارت های زندگی
 • Life Values Inventory (LVI). Brown‚Duane and R. Kelly Crace‚ 1996. پرسشنامه ارزشهای زندگی
 • Life/Career Values Inventory. Rich‎ard S Deems and Sandra Brownfield Deems‚ 1993‚ 2007. پرسشنامه زندگی / ارزش های شغلی
 • Live Your Core Values. Barb Carr‚ 2013. ارزشهای محوری را زنده نگه داریدLoneliness Scale (LS). Hughes et al‚ 2004. مقیاس تنهایی
 • Love of life Scale (LLS). Abdel-Khalek‚ 2007. مقیاس عشق به زندگی
 •    
  خرداد 1396
  اسفند 1395
  آبان 1395
  فروردین 1394
  خرداد 1393
  فروردین 1393
  اسفند 1392
  بهمن 1392
  دی 1390
  آذر 1390
  تیر 1390
  خرداد 1390
  اردیبهشت 1390
  بهمن 1389
  دی 1389
  اردیبهشت 1389
  دی 1388
  آبان 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
     
  سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
     
  کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.