گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده PTM-R
محمد باقر كجباف، ایلناز سجادیان، ابوالقاسم نوری. 1389
Prosocial Tendencies Measure Revised (PTM-R)
Carlo‚ G.‚& Randall‚ B. A. (2002).
1-     وقتی مردم به من نگاه می كنند بهتر می توانم به آنها كمك كنم.
2-      وقتی به كسی كه خیلی ناراحت است، آرامش می دهم احساس خوبی به من دست می دهد.
3-     هنگامی كه مردم دور و بر من هستند برای من كمك به آنهایی كه نیازمندتر هستند راحت تر است.
4-     فكر می كنم یكی از بهترین چیزها راجع به كمك كردن به دیگران این است كه آدم خوبی به نظر برسم.
5-     من از كمك كردن به مردم در مقابل دیگر ان شانه خالی می كنم.
6-     تمایل دارم به مردمی كه در یك بحران یا نیاز واقعی هستند كمك كنم.
7-     هنگامی كه مردم از من تقاضای كمك می كنند، درنگ نمی كنم
8-     ترجیح می دهم بدون اینكهكسی مرا بشناسد، پول اهداء كنم.
9-      تمایل دارم به مردمی كمك كنم كه آسیب بدی دیده اند.
10-معتقدم وقتی سود زیادی به دست آورده ام، بهترین كار هدیه كردن پول و كالا می باشد.
11-تمایل دارم هنگامی بهنیازمندان كمك كنم كه آنهاكسی را كه كمكشان كردهنشناسند.
12-تمایل دارم به دیگران كمك كنم، خصوصاً وقتی كه آنها واقعاً هیجان زده اند.
13-موقعی كه در حال كمك به دیگران هستم اگر مرا تماشا كنند بهتر كار می كنم.
14-كمك به دیگران هنگامی كه در موقعیت بدی هستند برای من كار آسانی است.
15-بیشتر وقتها زمانی به مردم كمك می كنم كه آنها مرا نشناسند.
16-معتقدم به خاطر زمان و انر ژی كه برای ارائه خدمات داوطلبانه صرف می كنم، بایستی پاداشهای بیشتری دریافت كنم.
17-زمانی كه موقعیت بسیار هیجانی است درخواست كمك دیگران را بهتر پاسخگو هستم.
18-من هرگز افرادی را كه خواستار كمك من باشند منتظر نمی گذارم.
19-فكر می كنم كمك به دیگران، بدون اینكه آنها مرا بشناسند بهترین موقعیت است.
20-یكی از بهترین چیزها راجع به نیكوكاری این است كه از نظر خودم خوب به نظر برسم.
21-موقعیتهای عاطفی موجب می شود كه من بخواهم به دیگران در نیازشان كمك كنم.
22-من اغلب بدون اینكه كسی مرا بشناسد، كمك می كنم چون احساس خوبی به من دست می دهد.
23-احساس می كنم كه اگر من به كسی كمك كردم، او هم بایستی در آینده به من كمك كند.
24-من اغلب كمك می كنم حتی اگر اینطور به نظر برسد كه هیچ چیزی از این كمك عایدم نمی شود.
25-من معمولاً به دیگران زمانی كمك می كنم كه بسیار ناراحت هستند.
 شرح سایت روان سنجی: علیرضا عظیم پور، عبدالکاظم نیسی، منیژه شهنی ییلاق و نسرین ارشدی نیز نسخه 23 گویه ای این ابزار را مورد مطالعه قرار داده اند.
اعتبار نسخه کارلو و همکاران: آلفا کرونباخ: رفتارهای اجتماعی مطلوب 0.78، رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) 0.85 ، رفتارهای اجتماعی در موقعیت بحرانی و اضطراری 0.63، رفتارهای مطلوب هیجانی 0.75، رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز 0.80، رفتارهای اجتماعی نوع دوستانه 0.74
اعتبار نسخه ایرانی : در گزارش کجباف و همکاران  آلفا کرونباخ 0.86، اسپیرمن براون 0.80 و گاتمن 0.8
در نسخه عظیم پور و همکاران؛ هماهنگی درونی خرده مقیاس ها: عمومی 0.717، هیجان 0.689، نوع دوستی 0.586، شرایط دشوار 0.696، شرایط مطلوب 0.771، گمنامی 0.865 و برای کل ابزار 0.643
چگونگی دستیابی
این ابزار در صفحه 112- 113 " بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان" در نشانی زیر در دسترس است.
نمره گذاری
پنج درجه اي كاملاً مرا توصيف مي كند = 5 و اصلاً مرا توصيف نمي كند =1
منبع
كجباف،محمد باقر. سجادیان، ایلناز و نوری، ابوالقاسم. 1389. بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان. جامعه شناسی كاربردی، سال بیست و یكم ‐ شماره پیاپی ( ٣٨ ) ‐ شماره دوم : 101-118
Carlo‚ G.‚& Randall‚ B. A. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors Study. National Opinion Research Center‚ University of Chicago. 29-Smith‚ T.W. (2006). Altruism and Empathy in America: Trends and Correlates. National Opinion Research Center‚ University of Chicago‚ pp.1-48.
Azimpour A.‚ Neasi A.‚ Shehni-Yailagh M.‚ and Arshadi N. 2012. Validation of “Prosocial Tendencies Measure” in Iranian University Students. Journal of Life Science and Biomedicine. 2(2): 34-42.