می نالیدم

می نالیدم که چرا این چون است و آن چون!؟ آشفته و سر در گریبان

اندیشیدم که چه سود؟ بجز آن که روزم را خراب کرده ام دستاوردی داشته ام؟
چرا بجای خرد پیشه کردن، راه جستن، نالیدن را پیشه کرده ام؟

گیرم که به بن بست می رسم، ماندن در بن بست برای چه؟
بن بست یک راه خروج دارد، همان که آمده ام.
ارانی