می نالیدم

می نالیدم که چرا این چون است و آن چون!؟ آشفته و سر در گریبان

اندیشیدم که چه سود؟ بجز آن که روزم را خراب کرده ام دستاوردی داشته ام؟
چرا بجای خرد پیشه کردن، راه جستن، نالیدن را پیشه کرده ام؟

گیرم که به بن بست می رسم، ماندن در بن بست برای چه؟
بن بست یک راه خروج دارد، همان که آمده ام.
ارانی
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.