Rich Engagement Scale

Rich Engagement Scale
Job Engagement Scale
Rich et al.‚ 2010
brich@csusm.edu
مقیاس درگیری شغلی
Physical
·         I work with intensity on my job.
·         I exert my full effort to my job.
·         I devote a lot of energy to my job.
·         I try my hardest to perform well on my job.
·         I strive as hard as I can to complete my job.
·         I exert a lot of energy on my job.
Emotional
·         I am enthusiastic about my job.
·         I feel energetic at my job.
·         I am interested in my job.
·         I am proud of my job.
·         I feel positive about my job.
·         I am excited about my job.
Cognitive
·         At work‚ my mind is focused on my job.
·         At work‚ I pay a lot of attention to my job.
·         At work‚ I focus a great deal of attention on my job.
·         At work‚ I am absorbed by my job.
·         At work‚ I concentrate on my job.
·         At work‚ I devote a lot of attention to my job.
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس بیانگر نیاز خشنودی و مفهوم سازی چند بعدی و شامل ابعاد جسمی، هیجانی و شناختی است.
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا 0.95
نمره گذاری:
5 point: “Strongly Disagree” to “Strongly Agree”
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://adviesburofier.nl/wp-content/uploads/2017/07/2_Job-engagement-and-job-performance_AMJ-2010.pdf
منبع برای آگاهی بیشتر
Rich‚ Bruce Louis.‚ Lepine‚ J. A. and Crawford‚ E. R. (2010) Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal‚ 53‚ 617-635.
Crawford‚ E. R.‚ LePine‚ J. A.‚ & Rich‚ B. (2010). Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: A theoretical extension and meta-analytic test. Journal of Applied Psychology‚ 95‚ 834-848.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.