مقیاس نوع دوستی – مقیاس یکم

مقیاس نوع دوستی – مقیاس یکم
Altruism Scale
این مقیاس یه شرطی کاربرد دارد که بگویید شما چگونه هر کدام از رفتارهای زیر را به تناوب انجام می دهید. این موضوع بسیار دارای اهمیت است که شما پاسخ خود را بر مبنای این که هر چند وقت یک بار انجام می دهید، پایه ریزی کنید؛ نه این که هر چند وقت فکر کنید که باید این رفتارها را انجام دهید:
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که چقدر یا هر چند بار آن هارا انجام می دهید ، پاسخ دهید . دفعات انجام را با مقیاس زیر مشخص کنید :
همیشه ، مکررا، گهگاه، به ندرت ، خیلی به ندرت ، هرگز ]
1. من تلاش می کنم با کسانی که غمگین، تنها، آشفته و ... هستند، پیرامون مشکلاتشان صحبت کنم.
2. من با غریبه ها با رحم و شفقت رفتار می کنم.
3. من فعالانه برای بخشیدن افرادی که مرا عصبانی می کنند یا می رنجانند، کار می کنم.
4. من به دیگران انتقاد می کنم.
5. من آگاهانه باعث می شوم که دیگران نگران، عصبانی یا شرمسار شوند.
6. من به فقرا، پول ، لباس و یا غذا می دهم.
7. من در مواقعی که گمان کنم با کسی غیر منصفانه رفتار می شود، از آن رو گردان شده یا از آن چشم پوشی می کنم. [ از آن موقعیت دور می شوم].
8. من از افرادی که نمی دانم آشکارا نیازمند و یا بی خانمان هستند، دوری می کنم.
9. من تلاش می کنم با افراد ناشناسی که ناتوانی های عاطفی یا فیزیکی دارند، صحبت و تعامل برقرار کنم.
10. من به افراد ناشناسی که علائم بیماری روانی دارند، صحبت و پیشنهاد کمک می کنم.
11. من از افرادی که ممکن است مرتکب اعمال جنایی یا غیر اخلاقی شده اند، دوری می کنم.
12. من فعالانه کاری می کنم که افراد مخالفم را درک کنم و دوست بدارم.
13. من سعی می کنم روش هایی پیدا کنم که افراد سختگیر و رنجش آور را درک کرده و با آنها مهربان باشم.
14. من فعالانه کاری می کنم که افرادی را که با من غیر منصفانه رفتار کرده یا از من سوء استفاده می کنند، ببخشم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد افقی رفتار دین دار مسیحی در زمینه گفتار/ کردار است .
در گزاره هفتم ، مراد از ضمیر "آن" مشخص نیست ! رویگردانی از رفتار یا از فرد عامل یا از فرد مورد ظلم؟
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.