پرسشنامه اضطراب مدرسه

دستور پرسشنامه :
اين پرسشنامه شامل 52 سئوال است شما بعد از خواندن آن درستي و نادرستي آنها را با زدن علامت (*) در چهار گوشهاي بلي يا خير مشخص كنيد دقت كنيد كه تمامي سئوالات را پاسخ داده باشيد . در ضمن به محض اولين احساسي كه به شما دست مي دهد بدون آنكه به آن فكر كنيد علامت مورد نظر را بزنيد .


1- وقتي معلم مي گويد كه مي خواهد از شما درس بپرسد ، نگران مي شويد ؟
2- آيا به هنگام امتحان احساس نگراني شديد داريد ؟
3- آيا گاهي در خواب مي بينيد كه بخاطر بلد نبودن درس معلم تان را عصباني كرده ايد ؟
4- آيا اغلب از اينكه ساير همكلاسي هايتان شما را كند ذهن بدانند مي ترسيد ؟
5- آيا وقتي با مدير مدرسه صحبت مي كنيد دسپاچه مي شويد ؟
6- آيا بخاطر اينكه فكر مي كنيد در كلاس اشتباه احمقانه أي را مرتكب شويد از ابراز وجود مي ترسيد ؟
7- آيا از اينكه ممكن است معلم شما را سرزنش يا تنبيه كند مي ترسيد ؟
8- وقتي كه نوبت شما مي شود كه بلند شويد و درس را جواب دهيد ، احساس مي كنيد كه قلبتان شديدا مي زند ؟
9- آيا در خانه در مورد اينكه به درس رياضي فردا پاسخ غلط بدهيد ، احساس ترس مي كنيد .
10- آيا از اينكه از كلاس ….به كلاس …..بالاتر آمده ايد اضطراب داريد ؟
11- آيا قبل از امتحان خيلي نگران هستيد ؟
12- اگر معلم از شما درس بپرسد و شما جواب غلط بدهيد ، در حاليكه سعي مي كنيد جلوي خودتان را بگيريد ، احساس گريه به شما دست مي دهد ؟
13- وقتي معلم از شما مي خواهد جلوي كلاس ايستاده و درس را بلند بخوانيد ،از اينكه دچار اشتباه شويد ، مي ترسيد ؟
14- وقتي معلم از شما مي خواهد كه درستان را جواب بدهيد ، زانوهايتان مي لرزد ؟
15- آيا بعضي اوقات هنگام جواب دادن درس همه بدنتان مي لرزد ؟
16- آيا هنگامي كه معلم به تكاليف شما توجه نمي كند يا اظهار نظر نمي كند احساس ناراحتي مي كنيد ؟
17- هنگاميكه در رختخواب هستيد بعضي اوقات درباره اينكه روز بعد در كلاس چه خواهيد كرد ، نگران مي شويد ؟
18- آيا هنگامي كه نمي دانيد معلم چه انتظاري از شما دارد ، احساس ناراحتي داريد؟
19- آيا بعضي اوقات به هنگام جواب دادن درس صدايتان مي لرزد ؟
20- آيا برايتان مشكل است كه به ديگري بگوييد از چيزي مي ترسيد ؟
21- وقتي يك شعر را در كلاس از حفظ مي خوانيد ، از اينكه ممكن است يك بيت را فراموش كنيد ، احساس نگراني مي كنيد ؟
22- آيا بعضي از دوستان شما بخاطر اينكه تو نمرهاي خوبي مي گيري فكر مي كنند توبچه ننه هستي ؟
23- آيا هميشه از اينكه براي يكي از آشنايان شما اتفاق بدي بيفتد نگران هستيد ؟
24- در يك امتحان سخت ، آيا بعضي از چيزهايي را كه قبل از شروع امتحان مي دانستيد ، فراموش مي كنيد ؟
25- آيا اكثر اوقات آرزو مي كنيد ، اي كاش در مورد امتحان نگران نبوديد ؟
26- وقتي امتحان مي دهيد ، دست هايتان موقع نوشتن مي لرزد ؟
27- آيا هميشه از صدمه ديدن مي ترسيد ؟
28- اگر فكر كنيد كسي از شما خوشش نمي آيد ، ناراحت مي شويد ؟
29- آيا گاهي اوقات درباره اينكه با بيشتر بچه هاي كلاس فرق داريد ، نگران مي شويد ؟
30- وقتي معلم مي گويد مي خواهد بداند تو چقدر يادگرفته أي ، قلبت شديدا مي زند ؟
31- آيا گاهي اوقات از شركت كردن در بحث ها مي ترسيد ؟
32- آيا بعضي از بچه ها در كلاس چيزي مي گويند كه شما ناراحت مي شويد ؟
33- آيا گاهي احساس مي كنيد كه برخي از همكلاسي هايتان هرگز به شما توجه اى ندارند ؟
34- هنگامي كه معلم مي خواهد امتحان بگيرد ، عصبي مي شويد ؟
35- آيا به خاطر اينكه ممكن است دچار اشتباه شويد و ديگران به شما بخندند از درس جواب دادن متنفر مي شويد ؟
36- آيا هميشه درباره اينكه چه اتفاقي مي خواهد بيفتد ، نگران هستيد ؟
37- هنگامي كه يكي از دوستان شما با شما بازي نمي كند ، احساس بدي به شما دست مي دهد ؟
38- هنگامي كه تكليفتان را به همكلاسي هايتان نشان مي دهيد از اينكه به شما بخندند مي ترسيد ؟
39- آيا اغلب از اينكه كار احمقانه أي انجام بدهيد مي ترسيد ؟
40- آيا از امتحانات مدرسه مي ترسيد ؟
41- وقتي معلم مي گويد كه امتحان داريم آيا از اينكه امتحان را خوب ندهيد مي ترسيد ؟
42- آيا هميشه نگران هستيد كه مردم درباره شما چه فكر مي كنند ؟
43- اگر همه دانش آموزان موقعي كه كاري در كلاس انجام مي دهيد به شما نگاه كنند دسپاچه مي شويد ؟
44- آيا شده در خواب ديده باشيد كه ساير همكلاسي هايتان مي توانند كارهايي را انجام دهند كه شما نمي توانيد ؟
45- آيا گاهي اوقات همكلاسي هايتان در حالي كه شما صحبت مي كنيد مسخره تان مي كنند ؟
46- آيا هنگامي كه ديگران به كاري كه شما انجام داده ايد نگاه كنند دستپاچه مي شويد ؟
47- آيا اغلب از اينكه ممكن است كه در كلاس حالتان بد شود ، نگران هستيد ؟
48- هنگامىكه مشغول امتحان هستيدآيا معمولافكرمىكنيدكه امتحانتان رابدمى دهيد ؟
49- آيا هنگام نوشتن بر روي تخته كلاس در حضور معلم دستتان كمي مي لرزد ؟
50- آيا بعضي وقت ها احساس بد اخلاقي مي كنيد ؟
51- آيا تكاليف مدرسه تان را اغلب فراموش مي كنيد و نمي توانيد آنها را به ياد آوريد ؟
52- آيا هنگام از حفظ گفتن درس در كلاس از آنچه كه ممكن است ديگران درباره شما فكر كنند ، احساس ناراحتي مي كنيد ؟

اطلاعاتی از سازنده ، روایی و پایایی این تست در اختیار تست نیست . علاقمندان به پیگیری با آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تماس بگیرند .