مقیاس ترس از صمیمیت

مقیاس ترس از صمیمیت 35 ماده
The Factor of Intimacy Scale

Descutner‚ Carol & Thelen‚ Mark

تا چه حد قادر به ایجاد صمیمیت هستید .
دستورالعمل قسمت الف : فرض کنید با کسی رابطه نزدیک و رمانتیک برقرار کرده اید . به سوال های زیر طوری پاسخ دهید که گویی در آن موقعیت قرار گرفته اید . طبق مقیاس پنج درجه ای زیر به هر یک از سوال ها پاسخ دهید و مشخص کنید تا چه حد از آن ویژگی برخوردار هستید . توجه کنید که در هر جمله ". . . ." نشان دهنده فردی است که شما با او رابطه نزدیک و رمانتیک دارید ؟
5= کاملا این طور هستم      4= تا حد زیادی این طور هستم       3= در حد متوسط این طور هستم       2= کمی این طور هستم      1=اصلا این طور نیستم
1- نمی توانم راحت و اسوده چیزهایی را که در گذشته داشته ام و از آنها خجالت می کشم به "......." بگویم .
2- نمی توانم راحت و آسوده چیزهایی را که مرا عمیقا آزرده کرده اند با "......." در میان بگذارم .
3- در ابراز احساسات واقعی خود به "......." راحت خواهم بود .
4- وقتی "......." ناراحت باشد ، می ترسم از او دلجویی کنم .
5- می ترسم که احساسات درونی خودم را با "......." در میان بگذارم .
6- به راحتی به "......." خواهم گفت که چقدر برایم مهم است .
7- با بودن در کنار "......." ، احساس همبستگی کامل به من دست خواهد داد .
8- به راحتی در مورد مسائل مهم با "......." به بحث خواهم پرداخت .
9- تا حدی از این که تعهد دراز مدت نسبت به "......." داشته باشم ، نگران خواهم بود .
10- تجربه های تلخ و شیرینم را به راحتی با "......." در میان خواهم گذاشت .
11- فکر می کنم در ابراز احساسات عمیق عاطفی خودم به "......." دستپاچه شوم .
12- بیان نظرات شخصی به "......." برایم دشوار خواهد بود .
13- در ابراز احساسات عمیق عاطفی خودم به "......." دستپاچه می شوم .
14- از این که ویژگی های نامطلوبم را با "......." در میان بگذارم نگران نخواهم شد .
15- اگر بخواهم روابط خود را با "......." نزدیک کنم ، می ترسم صدمه ببینم .
16- به راحتی می توانم مسائل بسیار شخصی و خصوصی ام را توی دلم نگه دارم .
17- از این که بدون آمادگی قبلی با "......." روبرو شوم ، دستپاچه و مضطرب نخواهم شد .
18- به راحتی چیزهایی را که برای دیگران بازگو نمی کنم ، به "......." خواهم گفت .
19- عمیق ترین افکار و احساساتم را راحت با "......." در میان خواهم گذاشت .
20- اگر "......." بخواهد در مورد مسائل بسیار خصوصی با من صحبت کند ، فکر می کنم خیلی راحت نباشم .
21- معایب و نقاط ضعف خودم را به راحتی با "......." در میان خواهم گذاشت .
22- از این که پیوند عاطفی نزدیک بین ما برقرار شود احساس خوبی خواهم داشت .
23- می ترسم افکار خصوصی ام را با "......." در میان بگذارم .
24- نگرانم که نکند رابطه نزدیک و صمیمی ام با "......." همیشگی نباشد .
25- به راحتی خواسته هایم را با "......." در میان خواهم گذاشت .
26- نگرانم که نکند "......." بیش از من روی رابطه دوستیمان سرمایه گذاری کند .
27- در داشتن ارتباطی صادقانه و ازاد با "......." ، راحت خواهم بود .
28- گاهی اوقات حوصله شنیدن مشکلات شخصی "......." را ندارم .
29- از این که در کنار "......." کاملا خودم باشم ، راحت خواهم بود .
30- از این که باهم باشیم و درباره اهداف شخصیمان صحبت کنیم ، احساس خوبی خواهم داشت .
دستورالعمل قسمت ب: به عبارت های زیر بر حسب روابط گذشته تان پاسخ دهید . بر اساس مقیاس پنج درجه ای قسمت الف ، مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد با ویژگی های شما مطابقت دارد .
31- از فرصت های پیش آمده برای برقراری روابط صمیمی اجتناب کرده ام .
32- در روابطی که در گذشته داشته ام ، احساسات خودم را پنهان کرده ام .
33- بعضی ها فکر می کنند که من از نزدیک شدن به آنها نگرانم .
34- بعضی ها فکر می کنند کسی نمی تواند به راحتی مرا بشناسد .
35- در روابط گذشته ، کارهایی کرده ام که مانع از نزدیک شدن من به دیگران شوند .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

سایت روان سنجی : برای اطلاع از روایی و پایایی آزمون ، با مترجمان ارتباط برقرار فرمایید.