احساس ناراحتی از موفقیت

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده
این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند . درستی این جملات را ، در ارتباط با خودتان و با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید .
(کاملا درست) 7 6 5 4 3 2 1 (کاملا غلط)
1- در مجموع ، مردم تمایل دارند مرا خیلی شایسته تر از آن چه واقعا هستم تصور کنند .
2- مطمئن هستم که سطح فعلی عملکردهای من براساس استعداهای واقعی من است .
3- گاهی می ترسم از این که مردم مرا ، آن طور که هستم ، کشف نکنند .
4- تعریف های مردم درباره هوش خودم را به آسانی می پذیرم .
5- فکر می کنم که ارزش خوشبختی ها ، قدرشناسی ها و تعریف های دیگران را دارم .
6- گاهی به این فکر می افتم که عملکرد فعلی من با تحصیلاتی که ادامه می دهم ، نتیجه یک اشتباه است .
7- مطمئن هستم که در آینده موفق خواهم شد .
8- احساس می کنم جایگاهم متناسب با توانایی هایم نیست .
9- شخصیت و جذابیت من ، افراد قدرتمند را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد .
10- فکر می کنم که تا این مرحله از زندگیم ، خیلی کارها انجام داده ام .
11- به هنگام بحث ، وقتی با استاد یا کارفرما مخالف هستم ، نظر خودم را صراحتا اعلام می کنم .
12- وقتی خودم را برای شکست آماده می کنم ، اغلب در انجام دادن برنامه ها یا پاسخگویی به یک آزمون موفق می شوم .
13- احساس می کنم که اغلب ، اسرار خودم را از مردم پنهان نگه می دارم .
14- شخصیت های خصوصی و عمومی من یکسانند (خودم را به مردم همان طور نشان می دهم که هستم) .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380