مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده
این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد .
5= همیشه مصداق پیدا می کند 4= اغلب مصداق پیدا می کند 3= گاهی مصداق پیدا می کند 2= به ندرت مصداق پیدا می کند 1= اصلا مصداق پیدا نمی کند .

1- وقتی بحث می کنم ، می ترسم از این که طرف مقابل در مورد من بد فکر کند .
2- بحث درباره موضوع های جالب ، هشیاری مرا زیادتر می کند .
3- دوست دارم از بحث ها کنار بکشم .
4- با انرژی و شور و شوق وارد بحث می شوم .
5- وقتی به بحث خاتمه می دهم ، تصمیم می گیرم که دیگر وارد بحث نشوم .
6- بحث کردن با اشخاص ، به جای حل مساله ، مسائل زیادی ببار می آورد .
7- وقتی در بحث امتیاز به دست می آورم ، احساس رضایت می کنم .
8- وقتی با بحث با دیگران پایان می دهم ، احساس می کنم عصبی و ناراحت هستم .
9- دوست دارم درباره موضوع های جالب به طور جدی وارد بحث می شوم .
10- وقتی احساس می کنم که درگیر بحث می شوم ، احساس بدی به من دست می دهد .
11- دوست دارم از عقیده خود درباره هر موضوعی دفاع کنم .
12- اجتناب از بحث مرا خوشحال می کند .
13- دوست ندارم فرصت بحث کردن درباره موضوع های بحث بحث انگیز را از دست بدهم .
14- دوست دارم با افرادی معاشرت کنم که به ندرت با من مخالفت می کنند .
15- به نظر من ، بحث با دیگران ، نوعی مسابقه ذهنی جذابی است .
16- احساس می کنم که نمی توانم در بحث ها امتیاز به دست آورم .
17- احساس می کنم که پس از بحث درباره یک موضوع ، انرژی و رضایت کسب می کنم .
18- برای بحث کردن ، توانایی های خوبی دارم .
19- سعی می کنم از وارد شدن به بحث اجتناب ورزم .
20- وقتی می بینیم که یک صحبت معمولی به مجادله تبدیل می شود ، بسیار خوشحال می شوم .

ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380