منبع کنترل درونی

منبع کنترل درونی ، شانس و افراد مسلط « هانا لوینسون» 24 ماده
این پرسشنامه شامل تعداد سوال درباره نگرش است . هر سوال به یک نظر رایج مربوط می شود . پاسخ خوب یا بد ، صحیح یا غلط وجود ندارد . حتما با برخی سوالات موافق و با برخی دیگر مخالف خواهید بود . هر سوال را به دقت بخوانید و بعد بگویید تا چه اندازه با آن موافق یا مخالف هستید . برای نشان دادن درجه موافقت یا مخالفت خود ، معیاری را که پیش از سوالات آمده است ؛ در نظر بگیرید .
6= خیلی موافق      5= تا اندازه ای موافق      4= کمی موافق      3= کمی مخالف      2= تا اندازه ای مخالف      1= خیلی مخالف
1- این که بتوانم رئیس یک گروه باشم ، به توانایی هایم بستگی دارد .
2- زندگی مرا اغلب رویدادهای تصادفی کنترل می کنند .
3- احساس می کنم که رویدادهای زندگی مرا ، تا اندازه زیادی ، افراد قدرتمند تعیین می کنند .
4- این که به هنگام رانندگی تصادف بکنم یا نه ، به توانایی های من بستگی دارد .
5- وقتی برای خود برنامه ای تنظیم می کنم ، مطمئن هستم که تا آخر آن را انجام خواهم داد .
6- معمولا برایم غیر ممکن است که به بد شانسی معتقد نباشم .
7- وقتی به هدف خود می رسم ، معمولا به خاطر خوش شانسی خودم هست .
8- هر چند توانایی های خوبی دارم ، بدون کمک افراد با نفوذ ، نمی توانم به مقامی برسم .
9- تعداد دوستانی که دارم ، به خوبی و نجابت من بستگی دارد .
10- معتقد هستم که آن چه باید اتفاق بیفتد ، اتفاق می افتد .
11- زندگی مرا اغلب اشخاص مسلط کنترل می کنند .
12- این که با اتومبیل تصادف بکنم یا نه ، کاملا شانسی است .
13- افرادی مثل من خیلی کم شانس دارند که ، به هنگام درگیری با منافع گروه های فشار منافع شخصی خود را حفظ کنند .
14- به نظر من عاقلانه نیست که برنامه بلند مدت داشته باشیم ، زیرا خیلی از کارها به شانس بستگی دارد .
15- برای به دست آوردن آن چه می خواهم ، باید به افراد بالاتر از خودم متوسل شوم .
16- برای آن که به مقامی برسم ، بستگی به این دارد که در شرایط و در موقعیت خوبی قرار بگیرم .
17- اگر افراد با نفوذ مرا دوست نداشتند ، مسلما دوستان زیادی پیدا نمی کردم .
18- در مورد آن چه باید در زندگیم اتفاق بیفتد ، تا اندازه ای می توانم خوب تصمیم بگیرم .
19- معمولا این توانایی را دارم که علایق شخصی خود را حفظ کنم .
20- این که با اتومبیل تصادف کنم با نه ، تا اندازه زیادی به سایر رانندگان بستگی دارد .
21- وقتی به هدفم می رسم ، معمولا به این علت است که به شدت تلاش می کنم .
22- برای عملی کردن طرح های خود ، باید مطمئن باشم که آنها با نظر کسانی که بر من تسلط دارند ، هماهنگ هستند .
23- زندگی مرا اعمال خودم تعیین می کنند .
24- این که دوستان کم یا زیادی داشته باشم ، اصولا به سرنوشت بستگی دارد .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380