Antisocial Attitudes

Antisocial Attitudes
نگرش اجتماع ستیزی
Favorable Attitudes Toward Antisocial Behavior Scale:
1.      How wrong do you think it is for someone your age to take a handgun to school?
2.      How wrong do you think it is for someone your age to steal anything worth more than $5?
3.      How wrong do you think it is for someone your age to pick a fight with someone?
4.      How wrong do you think it is for someone your age to attack someone with the idea of seriously hurting them?
5.      How wrong do you think it is for someone your age to stay away from school all day when their parents think they are at school?
شرح
این مقیاس ، نگرش جوانان را نسبت به رفتارهای ضد اجتماعی چون : زدوخورد، فرار از مدرسه و دزدی را می سنجد.
کلید واژه
This tool touches on the following keywords:
·         Violence and Bullying
چگونگی دستیابی
This instrument is a subscale of the Student Survey of Risk and Protective Factors and can be found in CSAP’s Core Measures document on pages 61-63.
رده سنی : گروه سنی دوره راهنمایی و بالاتر
نمره گذاری
Point values are assigned as follows:
Very wrong‚ Wrong‚ A little bit wrong‚ Not wrong at all
منبع
Social Development Research Group 
University of Washington 
9725 3rd Ave. NE‚ Suite 401 
Seattle‚ WA 98115-2024. 
206-685-3858 
http://depts.washington.edu/sdrg/ 
سایت روان سنجی: این مقیاس به عنوان بخشی از ابزار مطالعه رفتار پر خطر جوانان به کار گرفته شده است. همه آگاهی ها در نشانی های داخل متن یافت شده است.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.