مشکلات شخص با برادر

شاخص روابط برادری و خواهری
مشکلات شخص با برادر
والتر دبلیو. هودسون ، گوردن مک نیل و جی دیبرکس
Index of Brother and Sister Relations (IBR and ISR)
این پرسشنامه برای اندازه گیری احساس شما نسبت به برادرتان تدوین شده است . این پرسشنامه ، امتحان نیست که نمره صحیح یا غلط داشته باشد. به هر یک از سوال ها با قرار دادن نمره ای که از بین نمرات زیر انتخاب می کنید ، به طور دقیق و صحیح پاسخ دهید .
1= هرگز
2= خیلی بندرت
3= خیلی کم
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه
-‎--‎-- 1) من با برادرم خیلی خوب کنار می آیم .
-‎--‎-- 2) برادرم طوری رفتار می کند که انگار به من اهمیتی نمی دهد .
-‎--‎-- 3) برادرم با من بد رفتار می کند .
-‎--‎-- 4) به نظر می رسد برادرم واقعا به من بها می دهد .
-‎--‎-- 5) من واقعا می توانم به برادرم اعتماد کنم .
-‎--‎-- 6) به نظر می رسد برادرم مرا دوست ندارد .
-‎--‎-- 7) برادرم واقعا مرا درک می کند .
-‎--‎-- 8) به نظر می رسد برادرم مرا خیلی دوست دارد .
-‎--‎-- 9) من و برادرم خوب باهم کنار می آییم .
-‎--‎--10) از برادرم متنفرم .
-‎--‎--11) به نظر می رسد برادرم دوست دارد من دور و بر او باشم .
-‎--‎--12) من واقعا برادرم را دوست دارم .
-‎--‎--13) احساس می کنم که برادرم واقعا مرا دوست ندارد .
-‎--‎--14) کاش شخص دیگری برادرمن بود .
-‎--‎--15) برادرم با من خیلی مهربان است .
-‎--‎--16) به نظر می رسد گه برادرم به من بها می دهد .
-‎--‎--17) به عقیده برادرم ، من برایش مهم نیستم .
-‎--‎--18) برادرم برای من یک منبع واقعی دلخوشی است .
-‎--‎--19) به نظر نمی رسد که برادرم حتی به من توجه داشته باشد .
-‎--‎--20) کاش برادرم مرده بود .
-‎--‎--21) برادرم به نظرات و عقاید من اهمیت خیلی زیادی می دهد .
-‎--‎--22) برادرم واقعا غیر منطقی است .
-‎--‎--23) "دور و بر برادرم بودن" را نمی توانم تحمل کنم .
-‎--‎--24) به نظر می رسد برادرم با دید تحقیر به من نگاه می کند .
-‎--‎--25) از بودن با برادرم لذت می برم .
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387