پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه
Innovative organizational climate questionnaire
این پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی در مورد سازمان شما است. لطفا توجه به مقیاس زیر، نظر خود را اعلام نمایید.
1= کاملا مخالف ... 2= مخالف ...3= متوسط ... 4= موافق ... 5= کاملا موافق
1. در این سازمان خلاقیت تشویق می شود.
2. توانایی کارکنان در انجام دادن کارها به شکل خلاقانه از سوی مدیران مورد توجه قرار می گیرد.
3. در این سازمان به کارکنان اجازه می دهند تا مشکلات مشابه و یکسانی را به روش های متفاوت حل و فصل نمایند.
4. وظیفه اصلی کارکنان این سازمان این است که از دستورها و فرامین رده های بالای سازمان تبعیت کنند.
5. در این سازمان اگر یکی از کارکنان بخواهد متفاوت از دیگران عمل کند با مشکل مواجه می شود.
6. این سازمان را می توان به عنوان سازمانی انعطاف پذیر و هماهنگ با تغییرات روز توصیف کرد.
7. در این سازمان فردی نمی تواند بدون برانگیختن خشم دیگران کارهایی را انجام دهد که با اطرافیانش تفاوت زیادی داشته باشد.
8. بهترین روش برای پیشرفت در این سازمان فکر کردن و عمل کردن مطابق با انتظارات و خواست های سازمان است.
9. در این سازمان از کارکنان انتظار می رود که با مشکلات به شیوه یکسانی مواجه شوند.
10. این سازمان تغییر و تحول را با آغوش باز می پذیرد.
11. مسئولان و مدیران این سازمان به حقوق کارکنان احترام می گذارند.
12. در این سازمان ما از روش های تجربه شده و ثابت تبعیت می کنیم.
13. در این سازمان بیشتر بر وضعیت موجود تاکید می شود تا ایجاد تغییر و تحول.
14. در این سازمان کارکنان برای ایجاد اندیشه های جدید، مساعدت و کمک های خود را در اسرع وقت در اختیار افراد خلاق و نوآور قرار می دهند.
15. در این سازمان منابع و امکانات کافی برای خلاقیت و ابتکار اختصاص داده شده است.
16. توانایی کارکنان در انجام دادن کارها به شکل خلاقانه از سوی مدیران مورد توجه قرار می گیرد.
17. در این سازمان زمان کافی برای پی گیری اندیشه های خلاق وجود دارد.
18. نبودن امکانات مالی برای پی گیری برای پی گیری اندیشه های خلاق یک مشکل عمده در این سازمان است.
19. در این سازمان کمبود منابع انسانی مانع بروز خلاقیت و ابتکار است.
20. این سازمان وقت آزاد و کافی در اختیار من قرار می دهد تا اندیشه های خلاق خود را در طول روز پی گیری کنم.
21. در این سازمان نظام پاداش دهی به صورتی است که خلاقیت و ابتکار را مورد تشویق قرار دهد.
22. این سازمان عموما افراد خلاق را شناسایی می کند.
23. در این سازمان نظام پاداش دهی به سود کسانی تمام می شودکه به کار جدید نمی پردازند.
24. این سازمان جو مناسبی را برای پرورش خلاقیت فراهم می آورد.

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.
دستورالعمل ابتدایی توسط پایگاه ارائه شده است.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.