پرسشنامه فراشناختی MCQ30 فارسی

1.      نگرانی ها و اضطراب به من کمک می کند که از مشکلات آینده جلوگیری کنم.

2.      نگرانی ها برای من خطرناک هستند.

3.      درباره ی افکارم بسیار فکر می کنم.

4.      در برابر نگرانی ها ، خسته و مایوس می شوم.

5.      هنگامی که در مورد مشکلاتم فکر می کنم ، از عملکرد ذهنم نیز مطلع هستم.

6.      اگر نتوانم افکار نگران کننده درباره مشکلی را کنترل کنم و بعد از مدتی آن مشکل رخ دهد ، بیانگر نقص و کوتاهی من خواهد بود.

7.      همیشه برای تداوم نظم ، نگران هستم .

8.      در به خاطر سپردن کلمات و اسامی حافظه کمی دارم.

9.      افکار نگران کننده ام همیشگی هستند ، هیج فرقی ندارد که چگونه جلوی این افکار را بگیرم.

10. نگرانی کمک می کند که از چیزهایی که در ذهنم هست ، سر در بیاورم.

11. نمی توانم از افکار نگران کننده ام صرف نظر کنم.

12. افکارم را تجسّم می کنم.

13. بهتر است همیشه ، افکارم را تحت کنترل داشته باشم.

14. حافظه ام بارها مرا به اشتباه انداخته است.

15. نگرانی هایم می تواند مرا آشفته و پریشان کند.

16. دائما از افکارم آگاه هستم.

17. حافظه ی ضعیفی دارم.

18. به کارکرد مغزم توجه زیادی دارم.

19. از عهده ی نگرانی هایم بر می آیم.

20. عدم توانایی بر کنترل افکار، نشانه ی ضعف است.

21. بمحض شروع نگرانی و استرس ، توقف آن مشکل است.

22. برای کنترل نکردن افکاری معیّن و مشخص ، تنبیه خواهم شد.

23. نگرانی و اضطراب به حل مشکلاتم کمک می کند.

24. در بخاطر سپردن اسامی مکان ها ، حافظه کمی دارم.

25. تفکر همراه با تمرکز ، بد است.

26. به حافظه ی خودم اطمینان ندارم.

27. اگر نتوانم افکارم را کنترل کنم ، نخواهم توانست آنها را بکار ببرم.

28. جهت انجام هر کاری باید کمی نگران باشم.

29. در یادآوری وقایع ، حافظه ی کمی دارم.

30. دائما افکارم را امتحان می کنم.                                                   

این ترجمه توسط سرکار خانم فاطمه بیدی در اختیار سایت گذاشته شده است . ترجمه و تحلیل عاملی این پرسشنامه قبلا توسط فرد دیگری انجام شده است .

Fatemeh Bidi [bidi_fatemeh@yahoo.com]