شاخص بی ثباتی ازدواج

شاخص بی ثباتی ازدواج
جان ان . ادواردز، دیوید آر . جانسون ، و آلن بوث
Marital Instability Index (MII)
لطفا جواب خود را با خیلی اوقات، اغلب اوقات، گاهی، یا هرگز مشخص کنید .
قسمت اول خیلی اغلب گاهی هرگز
1) گاه زن و شوهر فکر می کنند که در صورت جدایی از همسر خود از زندگی لذت خواهند برد . شما چند وقت یک بار چنین احساسی می کنید ؟
2) حتی اشخاصی که با همسر خود خوب کنار می آیند، گاه به این فکر می افتند که آیا ازدواج آنها موفق است ؟ آیا شما در سه سال گذشته این فکر به ذهن تان آمده که ممکن است ازدواج شما دچار بحران شود؟
3) تا آن جا که شما می دانید، آیا همسر شما هرگز فکر کرده است که ازدواج شما دچار بحران است ؟
4) آیا در سه سال گذشته ، با اعضای خانواده ، دوستان، شخص معتمد، مشاور ، یا مددکار درباره مشکلات ازدواج خود صحبت کرده اید؟
5) تا آنجا که شما می دانید، آیا همسرشما با خویشاوندان، دوستان، یا مشاور درباره مشکلات شما یا خودش در ازدواج صحبت کرده است؟
6) آیا در سه سال گذشته ، فکر طلاق یا جدا شدن به سرشما زده است؟
7) تا آن جا که شما می دانید ،آیا درسه سال گذشته فکر طلاق یا جدا شدن به سر همسرتان زده است ؟
8) در سه سال گذاشته، آیا شما با همسرتان به طور جدی موضوع طلاق را مطرح کرده اید؟
9) آیا شما باهمسرتان درباره تقسیم دارایی صحبت کرده اید؟
10) آیا شما درباره اقدام به طلاق با وکیل صحبت کرده اید؟
11) آیا شما یا همسرتان درباره طلاق یا جدایی با وکیل مشورت کرده اید؟
12) مردم گاه به خاطر مشکلاتی که در ازدواج خود دارند، خانه را برای مدت زمانی کوتاه و یا به قصد تجربه جدایی ترک می کنند. آیا در سه سال گذشته ،چنین اتفاقی برای ازدواج شما افتاده است ؟
13) آیا با همسرتان درباره "دادن درخواست طلاق یا جدایی" به دادگاه صحبت کرده اید ؟
14) آیا شما یا همسرتان درخواست طلاق یا جدایی به دادگاه داده اید؟

در این قسمت برخی موارد ذکر شده که گاه زن و شوهر به اتفاق انجام می دهند. لطفا برای هر مورد بگویید که شما و همسرتان چند وقت یک بار این کار را به اتفاق انجام می دهید.
قسمت دوم : جاذبه ها و موانع همیشه معمولا گاهی هرگز
1)چند وقت یک بار غذای اصلی روزانه خود را به اتفاق همسرتان می خورید ؟
2) چند وقت یک بار به اتفاق همسرتان به دیدن دوستان می روید؟
3) چند وقت یک بار برنامه یا فعالیت های مربوط به خانه را به اتفاق همسرتان انجام می دهید ؟
4) چند وقت یکبار به اتفاق همسرتان به سینما،گردش ، میهمانی، کوه و مانند آن ها می روید؟

5) اگر قرار باشد از اول ازدواج کنید ، آیا . . .
الف : با همین شخص ازدواج می کنید؟
ب : با شخص دیگری ازدواج می کنید ؟
ج: ابدا ازدواج نمی کنید ؟
6) آیا از خودتان خانه دارید ؟ بله () خیر()
7) به طور کلی ، معتقدید که باورهای مذهبی شما تا چه حد بر زندگی روزمره شما اثر دارد ؟
خیلی زیاد ، نسبتا زیاد ، تاحدی ، کم ، ابدا
8) چند سال از ازدواج شما با همسرتان می گذرد؟ . . . .
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387