مقیاس رابطه ولی - فرزندی : مادر

مقیاس رابطه ولی - فرزندی : مادر
مارک ای.فاین، جی.آر.مورلند ، و اندرو شویل
Parent –Child Relationship Survey: Mother (PCRSM)
با توجه به مقیاس ، به سوال های زیر در مورد مادر خودتان پاسخ دهید .
1)     احساس می کنید وقتی را که با مادرتان صرف می کنید، چقدر است؟
1=تقریبا هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3