پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی
رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا
Preference Criteria of Spouse se‎lection Inventory (PCSSI)
پاسخگوی عزیز ، لطفا با توجه به عقاید و نظرات خود در فهرست زیر ملاک های انتخاب همسر را در دو موقعیت (الف) موقعی که هنوز ازدواج نکرده بودید و یا در حال ازدواج بودید ، و (ب) اکنون که چند سالی از ازدواج شما گذشته است، با نمره های 1 تا 5 درجه بندی کنید .
1= بسیار بی اهمیت ، 2= بی اهمیت ، 3= بی تفاوت ، 4= مهم و 5= بسیار مهم
موقعیت الف
 (هنگام ازدواج)
 
موقعیت ب
 (اکنون)
1
2
3
4
5
1)     سن
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
2)     شغل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)     جذابیت ظاهری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)     درآمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)     تناسب فرهنگی خانواده ها(مانند داشتن زبان، تحصیلات و و ضع خانوادگی یکسان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)     تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها (مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)     تحصیلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)     سلامت جسمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)     سلامت روانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10)توانیی تصمیم گیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11)ارتباط اجتماعی خوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12)توانایی بیان احساسات، نظرات و خواسته ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13)عفت و پاکدامنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14)عدم وجود ازدواج قبلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15)توافق اخلاقی و مذهبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16)قومیت یکسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17)اصالت خانوادگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18)ویژگی های شخصیتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19)مسؤولیت پذیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20)عشق و علاقه (صمیمیت)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21)نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22)استقلال رای (عدم وابستگی به خانواده)
 
 
 
 
 
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387