شخصیت ، منبع استرس

آیا شخصیت شما منبع استرس است ؟
سوال
بلی
خیر
1.     آیا به طور ذاتی مضطرب هستید ؟
 
 
2.     آیا بدبین هستید یا بلافاصله جنبه منفی هر چیز را می بینید ؟
 
 
3.     آیا از آینده می ترسید یا نگران هستید ؟
 
 
4.     آیا تمایل دارید گذشته را نشخوار یا تکرار کنید؟
 
 
5.     آیا اغلب به همان تصمیم اول بر می گردید ؟
 
 
6.     آیا به دشواری تصمیم می گیرید ؟
 
 
7.     آیا احساس ناراحتی می کنید ؟
 
 
8.     آیا احساس می کنید زندگی دشوار است؟
 
 
9.     آیا ، در مجموع درون گرا هستید ؟
 
 
10. آیا ، در مجموع ، ناراضی هستید؟
 
 
11. آیا در مقابل انتقاد ناراحت می شوید؟
 
 
12.آیا کینه توز هستید؟
 
 
13.آیا بیشتر از انتظار پرخاشگری می کنید ؟
 
 
14.آیا در تشخیص خطاهای خود مشکل دارید؟
 
 
15.آیا معمولا کارها را به فردا موکول می کنید ؟
 
 
16.آیا ، اگر کارها مطابق میل شما پیش نرود، تمایل دارید نق بزنید؟
 
 
17.آیا هیجانی هستید و به اسانی عصبانی می شوید؟
 
 
18.آیا خود را ناتوان و بی دست وپا می دانید؟
 
 
19.آیا به آسانی خود را گنهکار می شمارید؟
 
 
20.آیا احساس می کنید زندگی شما بی معناست ؟
 
 
21.آیا در زمدگی هدف ندارید ؟
 
 
22.آیا احساس می کنید که همیشه تقصیر با دیگران است ؟
 
 
23.آیا اصول زندگی کاملا ثابتی دارید ؟
 
 
گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان