آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی

آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی
Social Desirability Response Set :By Crowne & Marlowe . 1964
با پاسخ گفتن به هر یک از گویه های زیر به نکته ای درباره شخصیتتان پی ببرید. هر جمله را بخوانید، تعیین کنید که آیا در مورد شخصیت شما صحیح (ص) است یا غلط (غ)  ؟
1- قبل از رای دادن ، شرایط و خصوصیات همه نامزدهای انتخاباتی را بررسی می کنم. ص غ
2- موقعیت هایی بوده است که من از شخصی بهره برداری کرده ام. ص غ
3- هرگز به شدت از کسی نفرت نداشته ام. ص غ
4- صرف نظر از آن که باچه کسی صحبت می کنم، همیشه شنونده خوبی هستم. ص غ
5- اگر بتوانم بدون دادن بلیط وارد سینمایی بشوم و مطمئن باشم کسی مرا نمی بیند، احتمالا این کار را می کنم . ص غ
6- هرگاه اشتباهی می کنم ، همیشه مشتاقانه به آن اعتراف می کنم . ص غ
7- گهگاه سعی می کنم بیشتر تسویه حساب کنم تا عفو یا فراموش کنم . ص غ
8- گاه فکر می کنم که مردم هنگامی که دچار مصیبتی می شوند در واقع مستحق آن بوده اند. ص غ
9- هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که موجب رنجش احساسات فرد دیگری شوم. ص غ
10- موقعیت هایی وجود دارد که احساس می کردم دوست دارم همه چیز را درهم بکوبم. ص غ
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است .
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.