آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ
Jung’s La Projection Associative
 فهرست اول
1-        سر
2-        سبز
3-        آب
4-     گزیدن
5-        فرشته
6-        دراز
7-        کشتی
8-     چیدن
9-        آدم
10-    مهربان
11-   میز
12-خواهش کردن
13-    حکومت
14-    لجباز
15-   نهال
16-رقصیدن
17-    دریا
18-    مریض
19-   غرور
20-پختن
21-    ج.هر
22-    بدجنس
23-   سوزن
24-شناکردن
25-    مسافرت
26-    آبی
27-   نان
28-تنبیه کردن
29-    چراغ
30-    ثروتمند
31-   درخت
32-اواز خواندن
33-    ترحم
34-    زرد
35-   کوهستان
36-مردن
37-    تنها
38-    تازه
39-   عادت
40-سوار شدن
41-    حصار
42-    حیوان
43-   دفتر
44-تحقیر کردن
45-    دندان
46-    نادرست
47-   مردم
48-احساس کردن
49-    کتاب گرسنگی
50-    اشتباه
51-   قورباغه
52-جدا شدن
53-    گعتقد
54-    سفید
55-   بچه
56-دقیق بودن
57-    خانه
58-    غمگین
59-   هلو
60-ازدواجکردن
61-    بز
62-    عزیز
63-   شیشه
64-مزاحم شدن
65-    قسمت
66-    بزرگ
67-   هویج
68-نقاشی کردن
69-    جادو
70-    پیر
71-   گل
72-زدن
73-    جعبه
74-    وحشی
75-   خانواده
76-شستن
77-    گاو
78-    خارجی
79-   سعادت
80-دروغ گفتن
81-    شریف
82-    تنگ
83-   برادر
84-ضرر زدن
85-    کلاغ
86-    نادرست
87-   اضطراب
88-بوسیدن
89-    آتش
90-    کثیف
91-   در
92-انتخاب کردن
93-    علف
94-    آرام
95-   ماه
96-مسخره کردن
97-    پنبه
98-    سگ
99-   سبد
100-        خوابیدن
 
 فهرست دوم
1-     زغال
2-     ملایم
3-     آواز
4-     حدس زدن
5-     درد
6-     تنبل
7-     حورشید
8-     خندیدن
9-     قهوه
10-هوا
11-گشاد
12-بردن
13-قصد
14-بشقاب
15-خسته
16-دزدیدن
17-میوه
18-چشم
19-قوی
20-خلق کردن
21-تور
22-پَست
23-خم شدن
24-سوت زدن
25-هدف
26-گرم
27-دست
28-بیدار کردن
29-سیب
30-بد
31-دهان
32-دیدن
33-تخت
34-لایق
35-خطر
36-ملاقات کردن
37-کارگر
38-بلند
39-پا
40-به هم زدن
41-راه
42-گرد
43-خون
44-آشکار کردن
45-پیش بینی
46-خوشحا
47-بازار
48-فراموش کردن
49-طبل
50-ازاد
51-اتومبیل
52-خوردن
53-بی ادبی
54-زود
55-بخاری
56-لذت بردن
57-پستور
58-ساده
59-گردن
60-خواستن
61-سنگ
62-اشراف
63-چرخ
64-دوست داشتن
65-سفال
66-ملایم
67-حریص
68-جست و جو کردن
69-سقف
70-خوب
71-برگ
72-شکایت کردن
73-سخت
74-اعتماد
75-ایستگاه ترن
76-خزیدن
77-انباری
78-مفید
79-جنگل
80-فهمیدن
81-تکلیف
82-کاناپه
83-کر
84-دادن
85-شرافتمند
86-پایان
87-مار
88-پرداخت کردن
89-عشق
90-رستوران
91-مودب
92-حمل کردن
93-سرباز
94-آینه
95-پر
96-نوشتن
97-دلیل
98-استخوان
99-خوب
100-        تنبیه کردن
 
بهرامی ، هادی . آزمون های فرافکن شخصیت . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.