شناسایی هیجان های دیگران - آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی  دیویس آزمون 3

شناسایی هیجان های دیگران

آزمون چند رتبه ای

مارک دیویس

3th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این آزمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما پاسخ دهد. حتی بهتر خواهد بود که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .

هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد

2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد

3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد

4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد

5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

_____ 1.       این فرد متوجه می شود که چه زمانی یک فرد دیگر عصبانی است.

_____ 2.       این فرد به خوبی هیجان های دیگران را تشخیص می دهد.

_____ 3.       این فرد متوجه نمی شود که چه زمانی دیگران بی حوصله یا بی علاقه اند.

_____ 4.       این فرد نمی تواند توضیح دهد که چرا همکارش چنین احساسی دارد.

_____ 5.       این فرد متوجه می شود که چه زمانی یکی از همکارانش ناراحت یا افسرده است.

_____ 6.       این فرد از حالات هیجانی دوستان و اعضای خانواده اش آگاه است.

_____ 7.       این فرد خیلی دیر متوجه می شود که رئیسش خوشحال و سرحال است.

_____ 8.       این فرد نمی تواند هیجان های دیگران را به خوبی شناسایی کند.

_____ 9.       این فرد  به احساسات دیگران توجه نشان می دهد.

_____ 10.  این فرد برای درک احساسات دیگران، وقت صرف می کند.

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است