Middleton`s Alienation

Middleton’s Alienation
Middleton‚ 1963
مقیاس ناهمبستگی (بیگانگی) میدلتون
1.    There is not much that I can do about most of the important problems that we face today. (Powerlessness)
2.    Things have become so complicated in the world today that I really don't understand what is going on. (Meaninglessness)
3.    In order to get ahead in the world today‚ you are almost forced to do some things which are not right. (Normlessness)
4.    I am not much interested in the TV programs‚ movies‚ or magazines that most people seem to like. (Cultural Estrangement)
5.    I often feel lonely. (Social Estrangement)
6.    I don't really enjoy most of the work that I do‚ but I feel that I must do it in order to have other things that I need and want. (Estrangement from Work )
شرح سایت روان سنجی: "سیمن" شش گونه از خود بیگانگی "ناتوانی، بی هنجاری، بی معنایی، بی نظمی فرهنگی، بی نظمی اجتمای و بی نظمی کار" معرفی می کند. این ابزار بر همان پایه شش ماده دارد.
powerlessness‚ normlessness ‚ meaninglessness‚ cultural estrangement‚ social estrangement‚ and work estrangement
اعتبار: همبستگی میان ماده ها از 0.06 تا 0.61 گزارش شده است.
نمره گذاری:
Agree‚ Disagree
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Middleton‚ R. (1963). Alienation‚ race‚ and education. American Sociological Review‚ 28(2)‚ 973-977.
Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.