مقیاس الگوهای سخت انضباطی PHDS

مقیاس الگوهای سخت انضباطی
Parent's Hard Discipline Scale

عبارتهایی درباره ارتباط شما با والدینتان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

0= هرگز ... ا= به ندرت ... 2= گاهی ... 3= همیشه
1.     مادرم سعی می کند که به سر و وضع من برسد.
2.     پدرم سعی می کند که به سر و وضع من برسد.
3.     تنبیه های مادرم با کاری که من کردم ، تناسب ندارد.
4.     تنبیه های پدرم با کاری که من کردم ، تناسب ندارد.
5.     مادرم معتقد است که بچه باید تنبیه شود.
6.     پدرم معتقد است که بچه باید تنبیه شود.
7.     وقتی نمره بدی می گیرم، مادرم مرا تنبیه می کند.
8.     وقتی نمره بدی می گیرم، پدرم مرا تنبیه می کند.
9.     وقتی مادرم را درس می دهد ، اگر درک نکنم ، مرا می زند.
10.وقتی پدرم را درس می دهد ، اگر درک نکنم ، مرا می زند.
11.اگر بخواهم جایی بروم، از مادرم اجازه می گیرم.
12.اگر بخواهم جایی بروم، از پدرم اجازه می گیرم.
13.لباسهایم را برای خرید مادم انتخاب می کند.
14.لباسهایم را برای خرید مادم انتخاب می کند.
15.وقتی مادرم در منزل است به من خوش می گذرد.
16.وقتی پدرم در منزل است به من خوش می گذرد.
17.مادرم مرا کتک می زند.
18.پدرم مرا کتک می زند.
19.مادرم در حضور دیگران ، کتک می زند.
20.پدرم در حضور دیگران ، کتک می زند.
21.احساس می کنم که مادرم مرا محدود می کند.
22.احساس می کنم که پدرم مرا محدود می کند.
23.مادرم مرا از منزل بیرون می کند.
24.پدرم مرا از منزل بیرون می کند.
25.مادرم با من مشورت می کند.
26.پدرم با من مشورت می کند.
27.مادرم به نظران من اهمیت می دهد.
28.پدرم به نظران من اهمیت می دهد.
29.مادرم ناسزا می گوید.
30.پدرم ناسزا می گوید.
31.رفتار مادرم منطق است.
32.رفتار پدرم منطق است.
33.من با مادرم مشورت می کنم .
34.من با پدرم مشورت می کنم .
35.مادرم با پدرم صمیمی است.
36.پدرم با مادرم صمیمی است.
37.احساس می کنم مادرم مرا دوست دارد.
38.احساس می کنم پدرم مرا دوست دارد.
39.اگر به چیزی نیاز داشته باشم ، به مادرم می گویم.
40.اگر به چیزی نیاز داشته باشم ، به پدرم می گویم.
41.مادرم مرا می بوسد.
42.پدرم مرا می بوسد.
43.وقتی از مادرم چیزی تقاضا می کنم، او ناراحت می شود.
44.وقتی از پدرم چیزی تقاضا می کنم، او ناراحت می شود.
45.مادرم بی جهت عصبانی می شود.
46.پدرم بی جهت عصبانی می شود.
47.مادرم با من شوخی می کند.
48.پدرم با من شوخی می کند.
49.مادرم بیشتر اوقات فراغتش را با خانواده می گذراند.
50.پدرم بیشتر اوقات فراغتش را با خانواده می گذراند.
ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
نظر سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط سایت و به منظور طبقه بندی اختیار شده است .
دستورالعمل اجرایی ابتدای تست توسط سایت روان سنجی نوشته شده است .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.