پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
Preschool Children Behavioral Disorder
لطفا عبارت زیر را بخوانید و هر کدام از نشانه ها را با توجه به مقیاس زیر مشخص کنید.
1= هرگز ... 2= بعضی اوقات ...3= بیشتر اوقات
1.     لج می کند.
2.     روی صندلی وول می خورد.
3.     گستاخ است و مشاجره می کند.
4.     نظم کارها را به هم می زند و بی نظمی ایجاد می کند.
5.     می گوید هیچ کس دوستش ندارد.
6.     تنها به نظر می رسد.
7.     پرخاشگری دارد.
8.     اشیای خود و دیگران را خراب می کند.
9.     نافرمان است.
10.افسرده به نظر می رسد.
11.دربازیهای گروهی شرکت می کند.
12.بهانه می گیرد و گریه می کند.
13.نسبت به مهد کودک بی علاقه است.
14.بچه گانه تر از سنش صحبت می کند.
15.اجازه می دهد بچه ها او را به هرکاری وادار کنند.
16.خواست های او فورا باید برآورده شود.
17.تکالیف را بدون کمک انجام می دهد.
18.تکالیف را به درستی انجام می دهد.
19.نوبت را رعایت می کتد.
20.دستورالعمل ها را به دقت گوش می کند.
21.در زمان معین کارش را تمام می کند.
22.انتقاد را می پذیرد.
23.وسایل را تمیز و مرتب در جای خود می گذارد.
24.با اکراه و گریه به مهد کودک می آید.
25.برای جلب توجه معلم به او می چسبد.
26.به سایر کودکان زور می گوید.
27.قیافه ای اخمو و گرفته دارد.
ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
نظر سایت روان سنجی :
پرسشنامه دارای سه عامل است که روی هم 99.9 درصد واریانس را تبیین می کند . به نظر می رسد یا اشتباهی در گزارش واریانس ها رخ داده است و یا اتفاقی دیگر رخ داده است ، شاهد دیگر بر این مدعا ضرایب پایایی باز آزمایی است که حداکثر مقدار گزارش شده 0.67 است .
نام لاتین تست توسط سایت برای طبقه بندی نوشته شده است . لطفا توجه داشته باشید .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.