Model of the parental involvement process- Student Instrument

 • Parent Involvement Project (PIP) Student Questionnaire پرسشنامه دانش آموزان
 • Student Perceptions of Parents’ Implicit Behavior 2005 مقیاس ادراک دانش آموز از رفتار ناآشکار والدین
 • Student Report of Parent Encouragement 2005 ادراک دانش آموز از رفتار آشکار تشویقی والدین
 • Student Report of Parent Reinforcement ادراک دانش آموز از رفتار آشکار تقویتی توسط والدین
 • Student Report of Parent's Use of Instruction 2005 ادراک دانش آموز از رفتار آشکار آموزشی والدین
 • Student Self-Report of Academic Self-Efficacy 2005 خود- کار آمدی تحصیلی
 • Student Self-Report of Intrinsic Motivation to Learn 2005 انگیزش درونی برای یادگیری
 • Student Self-Report of Self-Regulatory Strategy Use 2005 کاربست راهبرد خودگردانی
 • Student Self-Report of Social Self-Efficacy for Relating to Teachers 2005 خود- کارآمدی اجتماعی دانش آموز برای ارتباط با معلم
 • Student: Thinking About My Homework اندیشه کودک درباره تکلیف درسی
 •    
  خرداد 1396
  اسفند 1395
  آبان 1395
  فروردین 1394
  خرداد 1393
  فروردین 1393
  اسفند 1392
  بهمن 1392
  دی 1390
  آذر 1390
  تیر 1390
  خرداد 1390
  اردیبهشت 1390
  بهمن 1389
  دی 1389
  اردیبهشت 1389
  دی 1388
  آبان 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
     
  سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
     
  کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.