عزت نفس تحصیلی

عزت نفس تحصیلی
برگردان به فارسی: محمد ولی حسنی Email: mvh4731@gmail.com
Academic Self-Concept
Marsh 1990; 1993
ریاضیات
1. ریاضیات یکی از بهترین مباحث من نیست.
2. من همیشه عملکرد خوبی در ریاضیات داشته ام.
3. من نمرات خوبی در ریاضیات می گیرم.
4. من عملکرد بدی در ریاضیات دارم.
انگلیسی
1.من به سرعت مطالب را در کلاس یاد می گیرم
2.انگلیسی یکی از بهترین مباحث درسی من است.
3.من نمرات خوبی در انگلیسی می گیرم.
4.من در کلاس انگلیسی ناامید هستم.
 
نمره گذاری
همیشه نادرست، اغلب نادرست، گاهی نادرست، گاهی درست، اغلب درست، همیشه درست
سایت روان سنجی: این پرسشنامه برای دو درس پیشنهاد شده است که می توان نام درس را تغییر داد.
این پرسشنامه توسط اقای " محمد ولی حسنی" در سال 1394به فارسی برگردان شده است. نسخه انگلیسی را می توانید در اینجا بیابید.