پرسشنامه معنای زندگی

پرسشنامه معنای زندگی
مصرابادی و همکاران، 1392
Steger‚ Frazier‚ Oishi‚ & Kaler‚ 2006
نمونه ای از گویه ها
معنای زندگی خویش را درک می کنم.
من یک هدف رضایت بخش برای زندگی ام یافته ام.
زندگی ام هیچ هدف واضحی ندارد.
به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنا دار سازد.
شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه به سنجش "حضور" و "جستجوی" معنای زندگی می پردازد.
در ایران؛ "جواد مصرابادی . همکاران، 1392" به بررسی روایی سازه و تشخیصی این پرسشنامه پرداخته اند.
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ برای "حضور 0.86" و برای "جستجو 0.87" و بازآزمایی پس از یک ماه به ترتیب 0.70 و 0.73 (استیگر و همکاران، 2006)
نمره گذاری:
1= Absolutely Untrue‚ 2= Mostly Untrue‚ 3= Somewhat Untrue‚ 4= Can't Say True or False‚ 5= Somewhat True‚ 6= Mostly True‚ 7= Absolutely True
Presence = 1‚ 4‚ 5‚ 6‚ & 9-reverse-coded
Search = 2‚ 3‚ 7‚ 8‚ & 10
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Steger‚ M. F.‚ Frazier‚ P.‚ Oishi‚ S.‚ & Kaler‚ M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology‚ 53‚ 80-93.
Steger‚ M. F.‚ & Shin‚ J. Y. (2010). The relevance of the Meaning in Life Questionnaire to therapeutic practice: A look at the initial evidence. International Forum on Logotherapy‚ 33‚ 95-104.
مصرآبادی، جواد.،  استوار، نگار و  جعفریان، سکینه. (1392).  بررسی روایی سازه و تشخیصی پرسشنامه معنا در زندگی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، دوره 7 ،شماره 1 ،19-33