مقیاس شکوفایی

مقیاس شکوفایی
زهره قربانی
Diener et al‚ 2010
1.     من زندگی هدفمند و معناداری دارم.
2.     روابط اجتماعی من حمایت گر و پاداش دهنده هستند.
3.     من درگیر فعالیت های روزمره ام می شوم و با علاقه آنها را انجام می دهم.
4.     من نقش فعالی در شادکامی و رفاه دیگران دام.
5.     من در فعالیت هایی که برایم مهم هستند، دارای صلاحیت و قابلیت هستم.
6.     من فرد خوبی هستم و خوب زندگی می کنم.
7.     من نسبت به آینده ام خوشبینم.
8.     مردم به من احترام می گذارند.
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس رایطه مثبت، احساس شایستگی و داشتن معنا و هدف در زندگی را می سنجد. این مقیاس به همراه "مقیاس تجربه های مثبت و منفی (SPANE) ساخته شده است.
Scale of Positive and Negative Experience (SPANE)
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ 0.87در نسخه انگلیسی
نمره گذاری:
7= کاملا موافق، 6= موافق، 5= کمی موافق، 4= نه موافق، نه مخالف، 3= کمی مخالف، 2= مخالف، 1= کاملا مخالف
 چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Diener‚ E.‚ Wirtz‚ D.‚ Tov‚ W.‚ Kim-Prieto‚ C.‚ Choi‚ D.‚ Oishi‚ S.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2009). New measures of well-being: Flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research‚ 39‚ 247-266.
Diener‚ E.‚ Wirtz‚ D.‚ Tov‚ W.‚ Kim-Prieto‚ C.‚ Choi‚ DW.‚ Oishi‚ S.‚ & Biswas-Diener‚ R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicator Research‚ 97‚ 143-156.