General Mattering Scale

General Mattering Scale
Rosenberg Mattering Scale (RMS)
Rosenberg & McCullough‚ 1981
پرسشنامه اهمیت داشتن عمومی
1.    How important are you to others?
2.    How much do other people pay attention to you?
3.    How much would you be missed if you went away?
4.    How interested are others in what you have to say?
5.    How much do other people depend upon you?
نسخه ای دیگر
1.    How important do you feel you are to other people?
2.    How much do you feel other people pay attention to you?
3.    How much do you feel others would miss you if you went away?
4.    How interested are people generally in what you have to say?
5.    How much do other people depend on you?
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس ادراک ارزیابی از خود را به عنوان یک فرد معنی دار (مهم) نزد دیگران می سنجد.
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ 0.85 (تیلور و ترنر، 2001)
نمره گذاری:
Not at all‚ A little‚ Somewhat‚ A lot
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Rosenberg‚ M. (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books.Rosenberg‚ M.‚ &  McCullough‚ B.C. (1981). Mattering: inferred significance and mental health. Research in Community and Mental Health‚ 2‚ 163-182.
Rosenberg‚ M. (1989). Society and the adolescent self-image (rev. ed.). Middletown‚ CT: Wesleyan University Press.
Rosenberg‚ M.‚ & McCullough‚ B. C. (1981). Mattering: Inferred significance and mental health. Research in Community and Mental Health‚ 2‚ 163 – 182.
Taylor‚ R.‚ & Turner‚ J. (2001). A longitudinal study of the role and significance of mattering to others for depressive symptoms. Journal of Health and Social Behavior‚ 42(3)‚ 310–325.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.