مقیاس اهداف پیشرفت ورزشکاران جوان

مقیاس اهداف پیشرفت ورزشکاران جوان
برگردان به فارسی، رامین ایرجی نقند و همکار، 1392
Achievement Goal Scale for Youth Sports
Sean et al‚ 2012
1.     هدف من این است که مهارتهای جدید را به خوبی کسب کنم و یاد بگیرم.
2.     مهمترین چیز این است که به بهترین ورزشکار تبدیل شوم.
3.     بیشترین چیز مهم این است که مهارتهایم را بهبود بخشم.
4.     هدف من این است که نسبت به دیگران برتر باشم.
5.     من برای بهتر شدن، تمرینات سخت انجام میدهم.
6.     من میخواهم در رشته ورزشی ام بهتر از دیگران باشم.
7.     من احساس میکنم وقتی مهارت جدیدی را یاد میگیرم، موفق و پیروز هستم.
8.     به نظر من موفقیت، توانایی بهتر از دیگران شدن است.
9.     احساس میکنم وقتی که بهترین اجرایم را داشته باشم موفق هستم.
10.من میخواهم نشان دهم که بهتر از دیگران هستم.
11.هدف من این است که استاد مهارتها در رشته ورزشی ام باشم.
12.هدف من این است که در رشته ورزشی ام بهتر از دیگران باشم.
شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه چهار زمینه "رویکرد تسلط."، " پرهیز از تسلط"، "رویکرد عمل کردی" و "پرهیز از عملکرد" را برپایه نظریه "الیوت و همکاران 2001" مورد توجه قرار داده است. این پرسشنامه دارای دو عامل "تسلط و " نفس" است.
در ایران، نسخه ورزشی آن که توسط "شین و همکاران، 2008" ساخته شده است توسط "رامین ایرجی نقندر، و همکاران 1392" و " ایرجی نقندر و فراهانی، 1394" مورد مطالعه قرار گرفته است. آنها Ego را معادل "عملکرد" گرفته اند.
پرسشنامه زیر را ببینید.
Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ-R)
اعتبار: هماهنگی درونی آلفا، 0.82 و 0.79
نمره گذاری: 1 "کاملا غلط" تا 5 "کاملا درست"
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://ijwph.ir/article-1-285-fa.pdf
منبع برای آگاهی بیشتر
Elliot‚ A. J.‚ & McGregor‚ H. A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology‚ 80‚ 501-519.
Elliot‚ A. J.‚ & Thrash‚ T. M. (2001). Achievement goals and the hierarchical model of achievement motivation. Educational Psychology Review‚ 13‚ 139–156. 
Sean‚ P. C.‚ Ronald‚ E. S.‚ Frank‚ L. S.‚ Martyn‚ S.‚ Joel. R. G. (2008). "Development and validation of the Achievement Goal Scale for Youth Sports. Psychology of Sport and Exercise. 9:686- 703.
ایرجی نقندر، رامین؛ پورسلطانی زرندی، حسین؛ هادوی، فریده. (1392). تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست یابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشكار استان خراسان رضوی. نشریه طب جانباز، شماره 21 ،صص 34-43.
فراهانی، ابوالفضل؛ ایرجی نقندر، رامین. (1394). تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفته در ورزش. پژوهشهای كاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره 2 ،صص 75 -86.