ادراک از مدیریت

ساخته شده توسط آرین آرانی
باسمه تعالي
همكار ارجمند
سلام عليكم ، پرسشنامه پيوست به منظور بررسي ويژگي هاي مدير نمونه و وضعيت مديريت فعلي تدوين شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تكميل ، آن را در پاكت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرماييد .
در ستون راست ويژگيهايي ارائه شده كه كم يا بيش در همه وجود دارد . اما نكته در غالب بودن ويژگي است .
وضعيت مطلوب : بيانگر ويژگيهاي مطلوب براي يك مدير نمونه است . آن ويژگي غالبي كه شما انتظار داريد و مي خواهيد مدير داشته باشد .
وضعيت موجود : بيانگر وضع فعلي مديريت در محيط كار شماست . آن ويژگي غالبي كه مدير شما دارد .
از شما درخواست مي شود به دو وضعيت ياد شده حسب تعريف زير نمره اي بين 0 تا پنج بدهيد .
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد براي هر ويژگي دو وضعيت مطلوب و موجود پنج گزينه : (0)= هيچ ، (1)= خيلي كم ، (2)= كم ، (3)= تا حدي ، (4)= زياد و (5)= خيلي زياد پيش بيني شده كه درخواست مي شود با علامت × نظر خود را مشخص فرماييد.
مشخصات عمومي :
مرد □ زن            مدرك تحصيلي : ديپلم   فوق ديپلم   ليسانس □   فوق ليسانس و بالاتر
تجربه كار در محيط هاي اداري . . . سال . . . ماه           تجربه كار . . . سال . . . ماه
تجربه همكاري با مديريت فعلي . . . سال . . . ماه
مدير مورد نظر شما : مدير ارشد  مدير مياني  مدير مستقيم نظام مديريتي
لطفا" به همه موارد پاسخ دهيد و هردو وضعيت را مشخص فرماييد . قبلا از همراهي شما تشكر مي شود .
وضعيت مطلوب
بيانگر مدير نمونه (ويژگي غالب)
ويژگي
وضعيت موجود
بيانگروضع فعلي( ويژگي غالب)
5
4
3
2
1
0
1.       حضور به موقع
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
2.       برقراري ارتباط صميمي با كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
3.       پافشاري بر تصميم نادرست
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
4.       سهولت دسترسي به مدير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5.       استقبال از افكار نو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
6.       خشك و مقرراتي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
7.       سختگير در كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
8.       توجه به نياز هاي آموزشي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
9.       تلاش براي افزايش رضايت شغلي كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
10.      مداخله در اختلاف كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
11.      اعتماد به كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
12.      مسووليت پذير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
13.      رعايت عدالت و انصاف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
14.      تقويت روحيه همكاري در محيط كار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
15.      جلب اعتماد كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
16.      توانايي علمي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
17.      توانايي جسمي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
18.      لحن آرام و ملايم
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
19.      بي توجه به مشكلات كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
20.      توجه به منافع شخصي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
21.      اخذ تصميم هاي نادرست
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
22.      انتساب تلاش ديگران به خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
23.      باور داشتن كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
24.      جلب احترام كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
25.      داشتن درك متقابل
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
26.      امتياز دادن به آشنايان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
27.      رعايت دقيق ضوابط
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
28.      توجه به رابطه و پارتي بازي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
29.      توجه به تملق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
30.      توجه به سخن چيني و غيبت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
31.      خودراي ( ديكتاتور)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
32.      قدرت و قاطعيت در تصميم گيري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
33.      ترديد در تصميم گيري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
34.      نشان دادن عكس العمل متناسب با موقعيت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
35.      خوب گوش دادن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
36.      پرحرفي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
37.      توجه به نظرات كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
38.      الگو و سرمشق بودن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
39.      جلب مشاركت كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
40.      مشورت با كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
41.      مشورت با گروهي خاص
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
42.      حساسيت به سلسله مراتب اداري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
43.      حمايت بي دليل از سلسله مراتب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
44.      سعه صدر در برخورد تند كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
45.      لجباز و يكدنده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
46.      پذيرش اشتباه خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
47.      ضعف در مقابل مقامهاي بالاتر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
48.      پذيرش حرف حق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
49.      تلاش براي رفع اشتباه خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
50.      مغرور بودن به مقام خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
51.      دادن وعده زياد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
52.      عمل به وعده ها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
53.      طرح مشكلات باصداقت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
54.      حمايت و پشتيباني از كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
55.      ملاك قرار دادن تجربه و تخصص براي پست ها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
56.      به كارگيري افراد قوي و توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
57.      رعايت انطباق پست سازماني و نيروي انساني
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
58.      تقويت پشتكار، جديت و پيگيري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
59.      ارتباط محبت آميز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
60.      دادن بازخورد سريع و صحيح
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
61.      مراعات حرمت انساني كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
62.      اعطاي پاداش بر اساس عملكرد و شايستگي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
63.      تشويق و حمايت از نوآوري و خلاقيت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
64.      برقراري نظم
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
65.      استفاده شخصي از امكانات دولتي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
66.      مسلط و آشنا با كار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
67.      دقت و توجه به گزارشهاي اداري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
68.      تلاش براي رفع مشكلات كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
69.      آشنا با وظايف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
70.      برنامه ريز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
71.      داراي هدف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
72.      اهل مطالعه و افزايش معلومات خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
73.      انجام به موقع كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
74.      پيگير و دقيق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
75.      ارجاع درست و صحيح كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
76.      بهره گيري از فن آوري (تكنولوژي)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
77.      پشيباني و حمايت از مجري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
78.      توجه بيشتر بر كيفيت تا كميت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
79.      اجراي كارهاي ظاهري و نمايشي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
80.      ترغيب كاركنان براي خوب انجام دادن كارمفيد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
81.      به كارگيري تنبيه در مقابل اشتباهها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
82.      انتقاد پذير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
83.      ايجاد هماهنگي در كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
84.      مطلع ساختن كاركنان از اهداف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
85.      داشتن حضور فيزيكي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
86.      كنترل و پيگيري مستقيم پيشرفت كارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
87.      خشك و نظر تنگ
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
88.      پرخاشگر و عيبجو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
89.      ايرادگير و غرغرو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
90.      ايجاد دوباره كاري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
91.      شجاع در تغيير عقيده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
92.      توجه به نظرات ديگران در برنامه ريزي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
93.      خود را برتر انگاشتن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
94.      تصميم گيري حسب مطالعه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
95.      تصميم گيري حسب سليقه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
96.      خوشيبين
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
97.      كمال گرا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
98.      واگذاري اخذ تصميم به گروههاي كاري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
99.      واگذاري حل مشكل به گذشت زمان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
100.    توجه به امور زير بنايي در حل مسائل
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
101.    توجه به علل پديد آمدن مساله ( مسائل)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
102.    مداخله غير ضروري در امورتفويضي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
103.    بزرگ جلوه دادن مسائل جزيي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
104.    قطع كردن صحبت مخاطب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
105.    ارائه جوابهاي سربالا يا دوپهلو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
106.    حيله گر و مكار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
107.    غالب بودن برقراري ارتباط گفتاري با كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
108.    غالب بودن برقراري ارتباط نوشتاري با كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
109.    به كارگيري حركات دست و صورت هنگام صحبت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
110.    آراستگي ظاهري
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
111.    تلاش براي حفظ نيروهاي توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
112.    صرف وقت براي كاركنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
113.    دادن دستورهاي صريح و شفاف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
114.    چشم پوشي از تخلفاتي چون: سوء استفاده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
115.    موثر و فعال
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
116.    رسمي و بوروكراتيك
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
117.    قدرت گرا و فرمانده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
118.    متوقع اما منطقي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
119.    توجه بيشتر به كار تا افراد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
120.    كم اطلاع و مستبد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
121.    پدرانه و ملاطفت آميز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
122.    خالص و بي آلايش
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
123.    شكاك
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
124.    تهديد كننده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
125.    حامي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
126.    توجيه گر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
127.    صادق و بي ريا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
128.    داراي جاذبه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
129.    گرم و صميمي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
130.    زود رنج و حساس
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
131.    دستپاچه و عجول
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
132.    كينه جو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
133.    مشاوري توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
134.    تحقير كننده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
135.    آهسته و بي حال
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
136.    غير قابل پيش بيني
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
137.    متواضع
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
138.    همراه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
139.    مدير ذاتي
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
140.    مقاوم در مقابل تغيير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
141.    پاسخگو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
142.    انتقال دانش خود به ديگران
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
143.    نثر روان و واضح
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
144.    بازنده اي حوب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
145.    شاد و پر نشاط
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
146.    تحمل رقيب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
147.    تحمل دشمن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
148.    اهل ريسك
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
149.    انعطاف پذير
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
150.    معتقد به تجربه و خطا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
151.    بهره گير از تجربيات گذشتگان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
152.    استفاده بهينه از زمان
5
4
3
2
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملاحظات