مکان هندسی چند بعدی کنترل

مکان هندسی چند بعدی کنترل
IPC Multidimensional Locus of Control Inventory. Levenson : adoptive
به گویه های زیر بر اساس مقیاس زیر پاسخ دهید.
3-=کاملا مخالف ، 2- ، 1- ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 = کاملا موافق . صفر به معنای بی نظر است .

1- این که من یک رهبر بشوم یا نه عمدتا به توانایی من بستگی دارد.
2- زندگی من تا حد زیادی با وقایع تصادفی کنترل می شود.
3- زندگی مرا عندتا افراد نیرومند دیگری کنترل می کنند .
4- تا حد نسبتا زیادی می توانم تعیین کنم که چه اتفاقی در زندگی من خواهد افتاد.
5- اغلب دریافته ام آنچه بخواهد اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد.
6- به دست آوردن آن چه که می خواهم مستلزم خشنود کردن افراد مافوق خودم است.
7- هنگامی که چیزی را که می خواهم به دست می آورم، معمولا دلیل آن سخت کوشی خودم برای به دست آوردن آن بوده است.
8- همیشه برای من عاقلانه نیست که نقشه های دور و دراز بکشم زیرا خیلی از امور به خوش شانسی یا بد شانسی آدم بستگی دارد.
9- اگر افراد مهم تصمیم بگیرند که از من خوششان نمی آید، احتمالا دوستان زیادی پیدا نخواهم کرد.

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . ابزار دارای گلید است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.