پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی
Test Anxiety Inventory. By: Carver.ch‎arled.S & Scheier.Michael.F
قبل از یک امتحان دشوار ، سعی کنید آزمون زیر را انجام دهید . اگر این کار برایتان دشوار است ، تصور کنید که قرار است در یک امتحان دشوار شرکت کنید و پس از تثبیت این تصور، بر اساس مقیاس زیر به گویه های زیر پاسخ دهید.
1= این جمله وضعیت مرا به هیچ عنوان توصیف نمی کند.
2= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است چندان قابل توجه نیست .
3= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است معتدل است.
4= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است شدید است.
5= وضعیتی که در این جمله توصیف شده است بسیار شدید است؛ این جمله وضعیت مرا به خوبی توصیف می کند.
- احساس می کنم قلبم به شدت می تپد.
- احساس تاسف می کنم.
- چنان احساس تنش می کنم که معده ام به هم خورده است.
- از این مساله نگرانم که بایستی بیش از این برای امتحان می خواندم.
- احساسی ناراحت و آزار دهنده دارم.
- احساس می کنم که دیگران از من نا امید خواهند شد.
- عصبی هستم.
- احساس می کنم ممکن است نتوانم در حد توانم از عهده این امتحان بر آیم.
- احساس وحشت می کنم.
- در مورد موفقیتم در این امتحان چندان احساس اعتماد نمی کنم.
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . ابزار دارای کلید است .از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.