پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک
Beck Anxiety Inventory (BAI)
لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.
اصلا ... خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) ... متوسط ( خیلی ناخوشایند بود اما تحمل کردم)  ... شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم).
1.     کرخی و گز گز شدن ( مور مور شدن)
2.     احساس داغی (گرما)
3.     لرزش درپاها
4.     ناتوانی در آرامش
5.     ترس از وقوع حادثه بد
6.     سرگیجه و منگی
7.     تپش قلب و نفس نفس زدن
8.     حالت متغیر ( بی ثبات)
9.     وحشت زده
10.عصبی
11.احساس خفگی
12.لرزش دست
13.لرزش بدن
14.ترس از دست دادن کنترل
15.به سختی نفس کشیدن
16.ترس از مردن
17.ترسیده ( حالت ترس)
18.سوء هاضمه و ناراحتی شکم.
19.غش کردن (ازحال رفتن)
20.سرخ شدن صورت
21.عرق کردن ( نه در اثر گرما)
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
غرایی ، بنفشه ( 1372). بررسی پاره ای از الگوی شناختی در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی . انستیتو روان پزشکی ایران.
کاویانی ، حسین و موسوی ، اشرف السادات. (1378). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .66