مقیاس اضطراب وجودی

مقیاس اضطراب وجودی
« لارنس گود » 32 ماده
هر یک از جمله های زیر را بخوانید ، اگر جمله با آن چه احساس می کنید یا با آن چه باور دارید مطابقت کرد ، پاسخ "صحیح " به آن بدهید ، اما اگر با آن چه احساس می کنید یا باور دارید ، مطابقت نکرد به آن پاسخ "غلط" بدهید .
1- اغلب این احساس را دارم که زندگیم خیلی معنا ندارد یا اصلا بی معناست .
2- در اکثر مواقع ، نسبت به آن چه در اطراف من اتفاق می افتد ، بی تفاوت می شوم .
3- زندگی را اغلب دست و پا گیر و مملو از مبارزه طلبی تصور می کنم .
4- اغلب احساس می کنم که کارهای من ارزش کمی دارند .
5- اغلب این احساس به من دست می دهد که من فقط زنده ام نه این که وافعا زندگی می کنم .
6- به طور کلی ، معتقدم که بحث کردن با دیگران بی فایده است ، زیرا واقعا نمی فهمند .
7- احساس می کنم که زندگی ، بیشتر از دیگران امکانات در اختیار من می گذارد .
8- به نظر می رسد که فعالیت های روزانه من ، تا اندازه ای ، بی هدف هستند .
9- درکل وقتی به آینده می اندیشم ، احساس افسردگی می کنم .
10- کاری را که واقعا دوست داشتم ، هرگز از دست نداده ام .
11- آنچه احساس می کنم به نظر نمی رسد که برای دیگران معنا داشته باشد .
12- سیاست را نسبتا موضوع پوچی می دانم .
13- به نظر من ، تلاش برای متقاعد کردن مردم بی فایده است .
14- اغلب این احساس را دارم که کمتر امیدوارم .
15- به نظر من زندگی معنا دارد .
16- ارزشی که دیگران برای امور قائل می شوند من هرگز قائل نمی شوم .
17- به طورکلی ، احساس می کنم که هر اندازه هم تلاش بکنم به جایی نخواهم رسید .
18- بیشتر از دیگران معتقد هستم که زندگی معنا دارد .
19- به آن چه می خوانم یا مطالعه می کنیم ، اغلب خیلی علاقه نشان نمی دهم .
20- در گذشته من چیزی وجود ندارد که زحمت یادآوری کردن را داشته باشد .
21- احساس می کنم که زندگی من برای دیگران خیلی اهمیت ندارد .
22- همیشه چیزی وجود دارد که واقعا دوست داشته باشم ، آن را انجام می دهم .
23- احساس می کنم چیزهای کمی وجود دارد که ارزش دنبال کردن در بلند مدت را داشته باشد .
24- به نظر می رسد که زندگی من نسبتا بی معناست .
25- برای من دشوار است که واقعا چیزی را باور کنم .
26- تمام کسانی را که می شناسم ، تقریبا زندگی پوچی دارند .
27- به طور کلی ، آن چه انجام می دهم نسبتا بی معناست .
28- به طور کلی ، نمی دانم برای چه خلق شده ام .
29- در زندگی هدف مهمی ندارم .
30- تا اندازه ای زیادی ، خودم را در زندگی تنها احساس می کنم .
31- در وجود خود ، احساس مسؤولیت نسبت به دیگران مشاهده نمی کنم .
32- به نظر خودم ، آدم تولید کننده ای هستم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380