مقیاس نیاز به شناخت

مقیاس نیاز به شناخت
Cognitive Needs Scale. By Cacioppo & Petty 1982‚1984
هر یک از گویه های آزمون زیر را با انتخاب یک عدد از مقیاس زیر و نوشتن آن بعد از گویه انجام دهید.
4+
3+
2+
1+
0
1-
2-
3-
4-
موافقت
بسیار شدید
 
 
 
نه موافق
نه مخالف
 
 
 
مخالفت
بسیار شدید
1-     من معمولا وسوسه می شوم که در مورد یک تکلیف بیش از حداقل مورد نیاز دقت و اندیشه به خرج دهم.
2-     یادگیری راه های تازه اندیشیدن خیلی مرا به هیجان نمی آورد.
3-     من بیشتر ترجیح می دهم بگذارم کارها اتفاق افتند تا این که سعی کنم بفهمم چرا اتفاق می افتاده اند.
4-     من از فرصت هایی که برای کشف نقاط قوت وضعف استدلال خودم پیش می آید استقبال می کنم.
5-     فکر کردن برای من تفریح به شمار نمی آید.
6-     من ترجیح می دهم که زندگیم سرشار از معماهایی باشد که بایستی آن ها را حل کنم.
7-     صرفا دانستن پاسخ به یک سوال و نه درک دلایل آن پاسخ برایم کافی است.
8-     من از فکر کردن درباره یک مساله، حتی هنگامی هم که نتایج تفکر من هیچ تاثیری بر پیامدهای آن مساله نداشته باشد، لذت می برم .
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . گویه پنجم دو پهلو است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.