مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین
شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . Ameneh.shahaeian@gmail.com
Conner's Parents rating of childhood behavior problems
توجه : پرسشنامه زیر اقتباسی است و علاقمندان لازم است جهت کسب ماده های اصلی با نشانی داده شده خانم شهابیان ارتباط برقرار نمایند .
مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین تکمیل می شود . والدین ، پاسخ های خود را بر اساس مقیاس 4 گزینه درجه بندی لیکرت نمره گذاری می کنند . صفر = اصلا صحیح نیست ، هرگز، به ندرت و 3= کاملا صحیح است ، اغلب اوقات ، تقریبا همیشه .
1-     چیزها را می جود .
2-     گستاخ است .
3-     به دشواری با دیگران دوست می شود .
4-     هیجان پذیر است .
5-     کارها را به تنهایی انجام می دهد. (نمی تواند با بقیه همکاری کند).
6-     چیزها را می مکد.
7-     مرتب گریه می کند.
8-     زود عصبانی می شود.
9-     در خواب و خیال است.
10- مشکل یادگیری دارد.
11-نا آرام است و وول می خورد.
12-از موقعیت های جدید و بیگانه می ترسد.
13-دائم در حال حرکت است ( یک جا بند نمی شود).
14- خرابکار است ( چیزها را خراب می کند).
15- داستان می بافد.
16-خجالتی است .
17- خودش را به دردسر می اندازد.
18-در صحبت کردن مشکل دارد.
19-اشتباهات خودش را قبول نمی کند.
20- اهل دعوا و جرّ و بحث است .
21- عبوس و اخموست .
22-اشیا مربوط به دیگران را بدون اجازه برای خودش بر می دارد.
23-حرف شنوی ندارد.
24- نگران است .
25-کاری که به او محول می شود ، به آخر نمی رساند.
26- زود رنج است .
27- به دیگران زور می گوید.
28- یک کار یا رفتار را تکرار می کند.
29- به خواسته و نیاز دیگران بی توجه است (بی رحم است).
30- ناپخته و نسنجیده عمل می کند.
31- حواس پرتی دارد.
32-از سر درد شکایت دارد.
33-خلق و روحیاتش متغیر است.
34-با قوانین و محدودیت ها مشکل دارد.
35- با دیگران دعوا می کند.
36- برای کنار آمدن با کودکان دیگر مشکل دارد .
37-زود سرخورده می شود.
38-برای کودکان دیگر ایجاد مزاحمت می کند.
39- ناشاد است .
40- در غذا خوردن مشکل دارد.
41- از دل درد صحبت می کند.
42-از دردها و مشکلات جسمی حرف می زند.
43-در خوابیدن مشکل دارد.
44- استفراغ و حالت تهوع دارد.
45- در جمع خانوادگی (با خواهر ها و برادرها) احساس می کند سرش کلاه رفته است.
46- به دیگران فخر فروشی می کند (پز می دهد).
47- در مقابل خواسته های دیگران بی مقاومت است.
48- در هضم و دفع غذا مشکل دارد .
شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . هنجاریابی و تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله شیراز . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 3 شماره 3 ، 1386 . صفحات 97-120
توجه : گویه های این مقیاس توسط سایت نوشته شده است . جهت اخذ گویه های اصلی با خانم شهابیان  Ameneh.shahaeian@gmail.com ارتباط برقرار فرمایید .
بر اساس جدول صفحه 107 ماخذ فوق ، درصد واریانس تبیین شده 13.68 است که باید به آن توجه کرد.