مقیاس خلق و خو – اقتباسی از EAS

مقیاس خلق و خو – اقتباسی از EAS
By Buss & Plomin1984
هر یک از گویه های آزمون زیر را بر روی یک مقیاس 1= به هیچ عنوان شبیه خودتان نیست تا 5= بسیار شبیه خودتان در جه بندی کنید. نمره درجه بندی خودتان را کنار آزمون بنویسید.

1- دوست دارم با مردم باشم.
2- معمولا چنین به نظر می رسد که عجله دارم.
3- به اسانی وحشت زده می شوم.
4- مکررا برآشفته می شوم.
5- مرا فردی خونگرم و تند خو می شناسند.
6- زندگیم آهنگ تندی [شتابانی] دارد.
7- بیشتر ترجیح می دهم با دیگران کار کنم تا به تنهایی.
8- به اسانی دچار پریشانی عاطفی می شوم.
9- چیزهای زیادی وجود دارد که مرا آزار می دهد.
10- اغلب احساس نا امنی می کنم.
11- مردم را بیش از هرچیز دیگری عامل تحریک می دانم.
12- اغلب احساس می کنم از فرط نیرومندی در حال انفجار هستم.
13- هنگامی که ناراضی باشم ، بلافاصله کاری می کنم که دیگران از آن با خبر شوند.
14- رویدادهای روزانه مرا آشفته و مضطرب می سازند.
15- هنگامی که بترسم ، سراسیمه می شوم .
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . گویه 12 نامفهوم است . نسخه دیگری از این آزمون با عنوان "پرسشنامه خلق و خوی" در سایت وجود دارد.