مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده
دیوید اچ . اولسن ، جویسی پورتنر ، یو آف لوی
Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III)
لطفا با استفاده از مقیاس زیر به سوال ها پاسخ دهید :
1= تقریبا هرگز    2= چند وقت یک بار    3=گاهی    4= اکثرا    5= تقریبا همیشه
وضع خانواده شما در حال حاضر
 
تقریبا همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات
بندرت
تقریبا هرگز
1)     اعضای خانواده از یک دیگر کمک می گیرند .
5
4
3
2
1
2)     از پیشنهاد های فرزندان برای حل مشکلات استفاده می شود .
5
4
3
2
1
3)     ما دوستان یکدیگر را تایید می کنیم .
5
4
3
2
1
4)     بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر می دهند.
5
4
3
2
1
5)     ما دوست داریم کارها را به اتفاق اعضای خانواده خود انجام دهیم .
5
4
3
2
1
6)     در خانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجام می دهند .
5
4
3
2
1
7)     اعضای خانواده ما نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی می کنند .
5
4
3
2
1
8)     خانواده ما نحوه انجام شدن تکالیف خانوادگی را تغییر می دهد.
5
4
3
2
1
9)     اعضای خانواده ما مایلند اوقات فراغت خود را باهم بگذرانند.
5
4
3
2
1
10)درخانواده ما ، والد(ین) و فرزندان درباره استفاده از تنبیه با هم گفتگو می کنند .
5
4
3
2
1
11)اعضای خانواده ما احسا نزدیکی زیادی به یکدیگر دارند .
5
4
3
2
1
12)در خانواده ما تصمیم گیری با فرزندان است .
5
4
3
2
1
13)وقتی اعضای خانواده ما برای انجام کاری جمع می شوند، همه مشارکت می کنند .
5
4
3
2
1
14)درخانواده ما مقررات تغییر می کند .
5
4
3
2
1
15)برای ما، یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان است .
5
4
3
2
1
16)مسؤولیت های خانه ما دست به دست می گردد .
5
4
3
2
1
17)اعضای خانواده ما برای تصمیم گیری های خود با سایر اعضا مشورت می کنند .
5
4
3
2
1
18)مشخص کردن رهبر خانواده ما دشوار است و
5
4
3
2
1
19) برای ما "باهم بودن" اعضای خانواده بسیار مهم است .
5
4
3
2
1
20)مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانه ما را چه کسی انجام می دهد .
5
4
3
2
1
 
 
 
 
 
 
آآرزو دارید خانواده تان این طور باشد :
 
تقریبا همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات
بندرت
تقریبا هرگز
21)از اعضای خانواده کمک بگیریم .
5
4
3
2
1
22)از پشنهادهای فرزندان برای حل مشکلات استفاده شود .
5
4
3
2
1
23)دوستان یکدیگر را تایید کنیم .
5
4
3
2
1
24) بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر بدهند .
5
4
3
2
1
25) دوست داشته باشیم کارها را به اتفاق اعضای خانواده انجام بدهیم .
5
4
3
2
1
26) درخانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجلم دهند .
5
4
3
2
1
27) اعضای خانواده نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی کنند .
5
4
3
2
1
28)خانواده ما نحوه انجام یافتن تکالیف خانوادگی را تغییر دهد .
5
4
3
2
1
29) اعضای خانواده مایل باشند اوقات فذاغت خود را با یکدیگر بگذرانند .
5
4
3
2
1
30) والد(ین) و فرزندان درباره استفاده از تنبیه با هم گفتگو کنند.
5
4
3
2
1
31) اعضای خانواده احساس نزدیکی زیادی به یکدیگر داشته باشند.
5
4
3
2
1
32) درخانواده ما تصمیم گیری با فرزندان باشد .
5
4
3
2
1
33) وقتی اعضای خانواده ما برای انجام کاری جمع می شوند ، همه مشارکت کنند .
5
4
3
2
1
34) در خانواده ما مقررات تغییر کند .
5
4
3
2
1
35) برایمان یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان باشد .
5
4
3
2
1
36) مسؤولیت های خانه ما دست به دست بگردد .
5
4
3
2
1
37) اعضای خانواده برای تصمیم گیری خود با سایر اعضا مشورت کنند .
5
4
3
2
1
38) مس دانستیم چه کسی رهبر خانواده ماست .
5
4
3
2
1
39)با هم بودن اعضای خانواده بسیار مهم باشد .
5
4
3
2
1
40) می توانستیم بگوییم هر یک از کارهای خانه را چه کسی انجام می دهد .
5
4
3
2
1
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387