پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی]

پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی] بر اساس نظریه اریکسون
Intimacy Questionnaire in Erikson’s Theory (IQET). By Ochse‚R.‚& Plug (1986)
این پرسشنامه به ارزیابی ششمین مرحله رشد "اریکسون" یعنی (صمیمیت – کناره جویی) اختصاص دارد .
پرسشنامه به صورت عبارت ارائه شده و هر یک از عباراتی را که در مورد شما صدق می کند ، باکشیدن دایره دور یکی از پاسخ های هرکز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب و غالبا مشخص کنید.
1. من احساس می کنم هیچ کس من واقعی [مرا] نمی شناسد .
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

2. من وقتی با کسی هستم کاملا احساس با هم بودن می کنیم .
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

3. من احساس می کنم بهتر است تنها بمانم تا این که ازدواج کنم.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

4. من افکار خصوصی خودم را با کسی [دیگران] مطرح می کنم.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

5. من احساس می کنم مثل این که در دنیا تنها هستم.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

6. دیگران در غم و شادی من شریکند.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

7. من احساس می کنم هیچ کس واقعا دلواپس من نیست.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

8. من احساس شرمساری می کنم وقتی مردم درباره مشکلات شخصیشان با من صحبت می کنند.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش جویان دارای میانگین و انحراف معیار است ، که مربوط به ایران نیست.