آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس

آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس
هاروی جی. لاک و کارل ام ، والاس
Locke – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT)
1)     در مقیاس زیر دور نقطه ای را دایره ای بکشید که با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات ، میزان سعادت و خرسندی ازدواج شما را نشان می دهد . نقطه وسط یعنی "خرسند" به منزله خرسندی اکثریت مردم از ازدواجشان است . این مقیاس از یک سو رفته رفته به طرف معدود اشخاص می رود که از ازدواج خود بسیار ناخرسندند، و از سوی دیگر به طرف معدود اشخاصی می رود که از ازدواج خود فوق العاده خرسند و شادمان اند .
0
0
0
0
0
0
0
بسیار ناخرسند
 
 
خرسند
 
 
کاملا خرسند
 
میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را در مورد هریک از سؤالات زیر با کشیدن دایره ای دور عدد زیر جواب انتخابی خود مشخص کنید .
 
همیشه توافق داریم
تقریبا همیشه اختلاف داریم
گاهی اختلاف داریم
اغلب اختلاف داریم
تقریبا همیشه اختلاف داریم
همیشه اختلاف داریم
2)     امور مالی خانواده
5
4
3
2
1
0
3)     تفریحات و اوقات فذاغت
5
4
3
2
1
0
4)     ابراز محبت
5
4
3
2
1
0
5)     دوستان
5
4
3
2
1
0
6)     روابط جنسی
5
4
3
2
1
0
7)     رعایت عرف(رفتاردرست، خوب یا شایسته)
5
4
3
2
1
0
8)     فلسفه زندگی
5
4
3
2
1
0
9)     رابطه با خویشاوندان
5
4
3
2
1
0
 
10)در هنگام بروز اختلاف معمولا نتیجه این است که :
. . . شوهر کوتاه می اید .
. . . زن کوتاه می آید .
. . . توافق دو جانبه حاصل می شود
11) آیا شما و همسرتان خارج از خانه مشترکا در منافع یا فعالیت های مورد علاقه سهیم می شوید؟
. . . همیشه
. . . در بعضی موارد
. . . به ندرت
. . . هرگز
12)به طور کلی در اوقات فراغت ترجیح می دهید که : الف) بیرون بروید   ب)درخانه بمانید
همسر شما ترجیح می دهد که : الف) بیرون برود   ب) در خانه بماند
13) آیا آرزو کرده اید که ای کاش عروسی نمی کردید؟
. . . اکثر اوقات
. . . گاهی اوقات
. . . بندرت
. . . هرگز
14) اگر قرار بود زندگی را دوباره شروع کنید ، فکر می کنید شما :
. . . با همسر فعلی خود دوباره عروسی می کردید .
. . . با شخص دیگری ازدواج می کردید.
. . . هرگز عروسی نمی کردید.
15) آیا به همسرتان اعتماد دارید؟
. . . تقریبا هرگز
. . . بندرت
. . . در مورد اکثر چیزها
. . . در مورد همه چیز
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387