مقیاس سنجش سبک مدیریت - حسنی

پرسشنامه سبک مدیریت - حسنی

1)      

الف : مدیر باید اختیارات اجرایی و قدرت قانونی را تنها در دست خود نگه دارد.

ب : مدیر باید با علاقمندی کامل در جلسات با حضور کارکنان ظرکت کند.

2)      

الف : چنان که شرایط کار مساعد باشد انجام کار در جعت هدف های سازمانی لذت بخش می شود .

ب: اغلب کارکنان ذاتا از کار گریزانند.

3)      

الف : مدیر باید از ابتکارات و خلاقیت های کارکنان در امر اداره سازمان استقبال کند.

ب: وظیفه مدیر اجرای مقررات است نه اظهار نظر درباره آن.

4)      

الف: ایجاد روابط غیر رسمی به موقعیت شغلی مدیر لطمه می زندو

ب : به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها باید آنها را تعدیل کرد.

5)      

الف : فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.

ب : جایگزینی افراد مهمترین علل پیشرفت سازمان است .

6)      

الف : سلب اختیار مهمترین عامل موفقیت مدیر است .

ب : چنان که افراد در مشاغل مورد علاقه خود اشتغال ورزند در کارها خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.

7)      

الف : مناسبات بین افراد مهمترین عامل موثر کارایی در سازمان است .

ب : تصمیم گیری در امور سازمان باید بدون نظرخواهی از کارکنان صورت گیرد.

8)      

الف : ابجاد روابط غیر رسمی در سازمان مهمترین عامل پیشرفت است .

ب : ایجاد روابط غیر رسمی توقعات کارکنان را بالا می برد .

9)      

الف : تصمیم گیری سازمانی باید انفرادی باشد.

ب: توجیه دلایل تصمیمات سازمانی برای کارکنان ضروری است .

10) 

الف : انسان معمولا توانایی قبول مسئولیت برای تغییر و نو آوری را دارد .

ب : بسیاری از مردم از نظر خلاقیت و حل مسائل سازمانی قابلیت اندکی دارند.

11) 

الف : مدیر باید در نحوه انجام کار کارکنان تعیین تکلیف نماید.

ب : مدیر باید در برابر غیبت و تاخیر کارکنان انعطاف نشان دهد .

12) 

الف : اشخاص می توانند بر اساس شخصیت خویش بر رفتار زیر دستان اثر بگذارند.

ب : افرادی می توانند بر رفتار زیردستان اثر بگذارند که دارای مقام بالاتری باشند .

13) 

الف : بشر ذاتا از کار  بیزار و از کار کردن گریزان است .

ب : تلاش در جهت نیل به هدفهای سازمان تابع پاداشی است که به فرد داده می شود.

14) 

الف : حضور به موقع کارکنان در ساعات اداری مهمتر از همه چیز است .

ب : تاثیر تشویق کارکنان در جمع موجب افزایش رفتار مثبت آنان می شود.

15) 

الف : نظارت و راهنمایی مستقیم افراد سطوح بالای سازمان از عوامل ضروری حصول هدفهای سازمانی است .

ب : افراد ذاتا می توانند رفتار خود را بدون دخالت مستقیم دیگران در جهت نیل به هدفهای سازمان هدایت کنند.

16) 

الف : آشنا ساختن زیر دستان با وظایف قانونی مهمترین عامل پیشرفت مدیر است.

ب : توجیه دلاول تصمیمات سازمانی برای کارکنان امری غیرضروری است .

17) 

الف : رفتار مدیر با کارکنان صرفا باید در چارچوب اداری صورت پذیرد.

ب : مدیر باید با کارکنان در انجام وظایفشان همکاری کند.

18) 

الف : شرکت کارکنان در امور تصمیم گیری سازمان امری ضروری است .

ب : مسئولیت باید به افراد سطوح بالای سازمان واگذار شود.

19) 

الف : رسیدگی به وضع رفاهی و خواسته های کارکنان مهمترین علل پیشرفت در سازمان است.

ب : حصول هدفهای سازمانی مقدم بر همه امور است .

20) 

الف : احترام کارکنان نسبت به مدیر ناشی از اعمال قدرت قانونی است .

ب : ایجاد روابط صمیمی با کارکنان تنش ها و تعارضات را در سازمان به حداقل می رساند.

21) 

الف : حتی افراد سطح پایین سازمان می توانند با داشتن مسئولیت در محیط کار جوابگوی وظایف محوله باشند.

ب : بسیاری از مردم را باید تحت نظارت دقیق وادار به رسیدن به اهداف سازمان کرد.

22) 

الف : تاثیر پذیری در روابط انسان ی با روابط عاطفی افزایش می یابد.

ب : تاثیر پذیری در روابط انسانی با منطقی شدن افزایش می یابد.

23) 

الف : همه فعالیت های کارکنان باید زیر نظر مدیر انجام پذیرد.

ب : مدیر باید هرچه بیشتر در جمع ظاهر شود.

24) 

مدیر باید جامه عمل پوشاندن به خواسته های به حق کارکنان را در اولویت قرار دهد.

ب : مدیر باید بر اجرای دقیق بخشنامه های اداری از سوی کارکنان نظارت داشته باشد.

25) 

الف : مدیر باید رضایت کارکنان را در حد رعایت بخشنامه ها و مقررات فراهم آورد.

ب : تامین حداکثر رضایت شغلی کارکنان مهمترین عامل پیشرفت در سازمان است.

26) 

الف : مدیر نباید قصور در انجام وظایف از طرف کارکنان را نادیده بگیرد.

ب : مدیر باید دلایل تصمیمات خود را برای کارکنان توجیه کند.

27) 

الف : مدیر باید به کارکنان خود در انجام کارهای سازمان ، اعتماد داشته باشد.

ب : نظارت برای مقابله با افراد نامطمئن و نا آشنا به مسئولیت امری ضروری است.

28) 

الف : انسان اصولا نیاز به هدایت و راهنمایی دارد.

ب : انسان معمولا در جستجوی مسئولیت است .

29) 

الف : تحت نظارت دقیق و داشتن انضباط از وجوه مشخصه یک مدیر متمایز است.

ب: مدیر متمایز کسی است که به افراد اجازه بروز احساسات و رک گویی بدهد.

30) 

الف : مدیر باید کارکنان را در انجام کارها و مسئولیت هایشان آزاد بگذارد.

جهت بالا بردن کارایی در سازمان بهتر است افراد تسلیم قدرت مافوق باشند.

31) 

الف : مدیر شخصا تصمیم می گیرد و دستورالعمل های روشن صادر می کند.

ب : مدیر مسئولیت را برای تصمیم گیری به کارکنان واگذار می کند.

32) 

الف : حسن اجرای امور ناشی از اجرای مقررات است .

ب : مدیر باید کارکنان را در انجام مسئولیت هایشان آزاد بگذارد .

 

پرسشنامه فوق توسط آقای محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است . براي تهيه و بررسي اعتبار و روايي مقياس سبك مديريت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه 900 نفر شامل 457 نفرمعلم مرد و 443 نفر معلم زن  ميباشد.ضريب پايايي مقياس 683%  را براي نمونه مذكور نشان داد و براي روايي مقياس از روش تحليل عاملي از طريق تحليل مولفه هاي اصلي(PC) و روش محورهاي اصلي (PAF) استفاده گرديد و معلوم شد كه پرسشنامه مذكور در بيشتر سئوالات با دو عامل همبستگي خوبي دارند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با نشانی زیر ارتباط برقرار فرمایید .

Mohamad hassan Hassani [mohamadhassan.hassani@yahoo.com]

همچنین برای آشنایی با متدولوژی به منبع زیر مراجعه فرمایید .

مقیاس سنجش سبک مدیریت (M.S.S)  . پژوهش مشترک مرکز پژوهشهای مدیریت ( مرکز آموزش مدیریت دولتی) ، دانشگاه ازاد اسلامی ( واحد ساوه). تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی . 1379