پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

Maslach burnout inventory

عزیزی ، لیلا . Azizi.leila@gmail.com   .فیض آبادی ،زهرا . بشاش، لعیا و صالحی، مریم

برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است .

الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال (1) ؛ یک بار در ماه (2) ؛ چند بار در ماه (3) ؛ یک بار در هفته (4) ؛ چند بار در هفته (5) ؛ و هر روز (6)

ب: مقیاس شدت : هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (1) ؛ کم (2) ؛ متوسط (3) ؛ متوسط بالا (4) ؛ زیاد (5) ؛ و خیلی زیاد (6)

1-     احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است .

2-     در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام .

3-     صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می کنم.

4-     به آسانی می توانم احساسات دانشجویان ( دانش آموزان) را درک کنم.

5-     احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.

6-     کار با دانشجویان (دانش آموزان) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست .

7-     احساس می کنم به راحتی می توانم با مشکلات دانشجویان (دانش آموزان) به راحتی کنار بیایم.

8-     احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است .

9-     احساس می کنم از طریق شغلم بر زندگی دانشجویان ( دانش آموزان) تاثیر مثبت می گذارم.

10-  از زمانی که این شغل را انتخاب کرده ام نسبت به دیگران بی تفاوت شده ام .

11- از این نگرانم که این شغل مرا نسبت به مردم سنگدل کند.

12-   احساس می کنم سرشار از نیرو و انرژی هستم.

13- شغلم باعث شده که احساس بیهودگی کنم .

14- احساس می کنم کار را به سختی انجام می دهم.

15-  واقعا برایم مهم نیست بر سر بعضی از دانشجویان (دانش آموزان) چه می آید.

16-  سرو کار داشتن با دانشجویان ( دانش آموزان) سخت است و مرا تحت فشار روانی قرار می دهد.

17-  به آسانی می توانم محیط آرامی برای دانشجویان ( دانش آموزان) فراهم کنم .

18-  پس از کار با دانشجویان (دانش آموزان) احساس نشاط و شادمانی می کنم.

19- شغلم دست آوردهای مهم و با ارزشی برایم داشته است .

20-  احساس می کنم به آخر خط رسیده ام.

21- در حیطه شغلی خود با مشکلات عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد می کنم .

22-  احساس می کنم دانشجویان (دانش آموزان) برای برخی از مشکلات مرا مقصر می دانند.

عزیزی ، لیلا  Azizi.leila@gmail.com،. فیض آبادی ، زهرا . بشاش، لعیا و صالحی، مریم . تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 4 شماره 3 ، 1387 . صفحات 73-92
گلدیان ، ژاکلین . بررسی میزان فرسودگی شغلی در خانم های معلم سه مدرسه راهنمایی دخترانه در منطقه 11 آموزش و پرورش تهران . 1379 . پایان نامه دکتری . دانشگاه علوم پزشکی ایران . انستیتو روان پزشکی ایران