مقیاس تنظیم خلق منفی

مقیاس تنظیم خلق منفی
چقدر در تغییر خلق بد خود موفق هستید ؟ 30 ماده
The Negative Mood Regulation Scale

Catanzar‚. Salvatore & Mears‚ Jack

هدف این پرسشنامه این است که آن چه را مردم معنقدند می توانند در مورد احساسات و عواطف ناراحت کننده خود انجام دهند ، بررسی کند . لطفا تا آن جا که امکان دارد ، به هر سوال با ارائه تصویری واقعی از باورهایتان پاسخ دهید . البته هیچ پاسخ درست یا غلطی در کار نیست . به خاطر داشته باشید که پرسش نامه درباره آن چیزی است که باور دارید می توانید انجام دهید ، نه آن چه که دقیقا یا معمولا انجام می دهید . هر پرسش را با دقت بخوانید و عقیده خود را با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید .
5= کاملا موافق 4= غالبا موافق 3= ممتنع 2= غالبا مخالف 1= کاملا مخالف
1- معمولا می توانم یک جوری خودم را شاد کنم .
2- می توانم کاری بکنم که احساس بهتری پیدا کنم .
3- تنها کاری که می توانم بکنم این است که غرق یک چیزی شوم .
4- اگر به ایام شادتر زندگی بیندیشم ، احساس خوبی پیدا می کنم .
5- با دیگران بودن ملال آور است .
6- با پرداختن به کاری که دوست دارم ، می توانم احساس بهتری داشته باشم .
7- وقتی می فهمم که چرا احساس کسالت می کنم ، حالم بهتر می شود .
8- نمی توانم برای تغییر احساساتم کاری انجام دهم .
9- با توجه کردن به جنبه های خوب یک موقعیت ، چندان حال بهتری پیدا نخواهم کرد .
10- طولی نمی کشد که آرام می شوم .
11- برایم دشوار خواهد بود کسی را پیدا کنم که واقعا مرا درک کند .
12- اکر با خود بگویم که این حالت گذرا است ، احساس آرامش خواهم کرد .
13- انجام کاری خوب برای کسی م.جب خرسندی من خواهد شد .
14- کارم به افسردگی خواهد کشید .
15- برنامه ریزی برای مقابله با موقعیت ها ، برایم مفید خواهد بود .
16- به راحتی می توانم آن چه را که باعث ناراحتی من می شود فراموش کنم .
17- رسیدگی به کارهایم به من احساس ارامش می دهد .
18- نصیحت دوستان کمکی به بهتر شدن حالم نخواهد کرد .
19- قادر نخواهم بود از چیزهایی که معمولا لذت می برم ، لذت ببرم .
20- می توانم راهی برای ارام کردن خودم پیدا کنم .
21- وقتی سعی می کنم میاله را در ذهن خودم حل کنم ، بدتر می شود .
22- تماشای یک فیلم کمک نخواهد کرد تا احساس بهتری پیدا کنم .
23- اگر با دوستان برای شام خوردن بیرون بروم ، حالم لهتر می شود .
24- تا مدت زیادی غمگین خواهم بود .
25- نمی توانم آن را از ذهنم خارج کنم .
26- با انجام یک کار ابتکاری می توانم احساس بهتری پیدا کنم .
27- واقعا شروع بع احساس افسردگی خواهم کرد .
28- با این فکر که اوضاع بهتر خواهد شد ، احساس بهتری پیدا نمی کنم .
29- با شوخی و خنده حالم بهتر می شود .
30- در میان جمع احساس تنهایی خواهم کرد .
شما به دو صورت می توانید از نتیجه پرسشنامه آگاه شوید : 
منبع :  ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388
سایت روان سنجی .