شخصیت وسواس فکری-عملی

شخصیت وسواس فکری-عملی
در منبع مورد استفاده عنوان فوق "شخصیت وسواسی – اجباری " آمده است.
Obsessive-Compulsive Personality: Gerald Gibb‚ James Bailey‚ Randall Best & Thomas Lambirth
به هر سوال پاسخ صحیح (ص)یا غلط (غ) بدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
 
1.        من احساس می کنم مجبورم کارهایی را انجام دهم که نمی خواهم.
ص غ
2.        من معمولا کارهایی را بررسی می کنم که می دانم الان انجام داده ام.
ص غ
3.        من می توانم در یک ساعت 42 کیلومتر راه بروم.
ص غ
4.        من اغلب ، کارهایی را انجام می دهم که نمی خواهم، زیرا من نمی توانم در مقابل انجام دادن آن مقاومت کنم.
ص غ
5.        من به ندرت یک برنامه روزانه را دامه می دهم.
ص غ
6.        من احساس می کنم مجبورم همیشه بنویسم که چه کاری را انجام داده ام.
ص غ
7.        من اغلب احساس می کنم نیاز دارم دوباره کارهایی را که انجام دادم[داده ام] ، بررسی کنم.
ص غ
8.        من ترجیح می دهم کارهایی را انجام بدهم که همیشه یک جور است.
ص غ
9.        من به ندرت افکار تکراری دارم.
ص غ
10.    من بندرت مجبورم کارهایی را انجام بدهم که نمی خواهم.
ص غ
11.    من وقتی کارهایی را که مثل همیشه نیست انجام می دهم ، احساس ناراحتی و پریشانی نمی کنم.
ص غ
12.    اگر من احساس کنم که دوست ندارم کاری را انجام بدهم، هیچ چیز نمی تواند مرا مجبور کند.
ص غ
13.    من معمولا احساس نمی کنم نیاز به سازمان دادن باشد.
ص غ
14.    من در مورد داشتن یک برنامه زمانی جدی ، ناراحت هستم.
ص غ
15.    تولد من سالی یک بار است.
ص غ
16.    من اغلب مجبورم بعضی کارها را انجام بدهم که نمی خواهم.
ص غ
17.    من دوست دارم یک برنامه روزانه حدی داشته باشم.
ص غ
18.    من معتقدم که برای هر چیز جایی وجود دارد و هر چیز باید در جای خودش باشد.
ص غ
19.    من به ندرت کارهایی را که می دانم الان انجام دادم بررسی می کنم.
ص غ
20.    من نسبت به جزئیات وسواس ندارم.
ص غ
21.    من اغلب افکار تکراری دارم.
ص غ
22.    من دوست دارم کارهای مختلفی را در هر زمان انجام بدهم.
ص غ
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش جویان دوره لیسانس دارای میانگین و انحراف معیار است، که به نظر می رسد مربوط به ایران نباشد.