پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر
کی.دانیل. الری، فرانسیس فینچام ، و هیلاری ترکویتز
Positive Feeling Questionnaire (PFQ)
در زیر 17 پرسش درباره احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت به هم آمده است. به هر یک از آن ها با توجه به احساس کلی خود طی چندماه گذشته پاسخ دهید . رتبه یا نمره ای که انتخاب می کنید باید نشان دهنده احساس واقعی شما باشد، نه احساسی که باید نسبت به همسر خود داشته باشید و یا دلتان می خواهد نسبت به او داشته باشید .
لطفا به هر سوال با انتخاب بهترین نمره ای که نشان دهنده احساس کلی شما در چندماه گذشته است ، پاسخ دهید . برای هر سوال فقط یک نمره انتخاب کنید .
1= فوق العاده منفی
2= نسبتا منفی
3= کمی منفی
4= خنثی یا بی تفاوت
5= کمی مثبت
6= نسبتا مثبت
7= فوق العاده مثبت
 
7
6
5
4
3
2
1
1)     نسبت به همسرتان به عنوان یک دوست چه احساسی دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
2)     احساس شما نسبت به آینده زناشویی تان چگونه است؟
7
6
5
4
3
2
1
3)     چه احساسی نسبت به ازدواج با همسرتان دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
4)     احساس شما درباره این که همسرتان بتواند شما را سرحال بیاورد، طوری که بتوانید بخندید یا لبخند بزنید، چیست؟
7
6
5
4
3
2
1
5)     نسبت به توان همسرتان برای مقابله با ناراحتی ها چه احساسی دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
6)     در این باره که همسرتان چقدر می تواند شما را درک کند ، چه احساسی دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
7)     در این باره که چقدر می توانید به همسرتان اعتماد کنید، چه احساسی دارید.
7
6
5
4
3
2
1
8)     درباره نحوه رابطه برفرار کردن همسرتان با دیگران، چه احساسی دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
 
در زیر 9 عبارت آمده است . لطفا آن ها را به همان صورت سوالات قبل کامل کنید . به خاطر داشته باشید که مبنای پاسخ های شما همان احساس کلی شما نسبت به همسرتان در چند ماه گذشته است .
= فوق العاده منفی
2= نسبتا منفی
3= کمی منفی
4= خنثی یا بی تفاوت
5= کمی مثبت
6= نسبتا مثبت
7= فوق العاده مثبت
 
9)     تماس بدنی با همسرم به من یک احساس . . . . می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
10)تنها بودن با همسرم به من یک احساس ...... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
11)نزدیکی با با همسرم به من یک احساس ..... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
12)گفتگو و صحبت با همسرم به من یک احساس ..... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
13)تشویق های شوهرم از رشد و پیشرفتم به من یک احساس ... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
14)ظاهر جسمانی همسرم به من یک احساس ..... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
15)طلب دلداری از همسرم به من یک احساس .... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
16)بوسیدن همسرم به من یک احساس ... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
17)نشستن یا دراز کشیدن نزدیک همسرم به من یک احساس .... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387