پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر
کی.دانیل. الری، فرانسیس فینچام ، و هیلاری ترکویتز
Positive Feeling Questionnaire (PFQ)
در زیر 17 پرسش درباره احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت به هم آمده است. به هر یک از آن ها با توجه به احساس کلی خود طی چندماه گذشته پاسخ دهید . رتبه یا نمره ای که انتخاب می کنید باید نشان دهنده احساس واقعی شما باشد، نه احساسی که باید نسبت به همسر خود داشته باشید و یا دلتان می خواهد نسبت به او داشته باشید .
لطفا به هر سوال با انتخاب بهترین نمره ای که نشان دهنده احساس کلی شما در چندماه گذشته است ، پاسخ دهید . برای هر سوال فقط یک نمره انتخاب کنید .
1= فوق العاده منفی
2= نسبتا منفی
3= کمی منفی
4= خنثی یا بی تفاوت
5= کمی مثبت
6= نسبتا مثبت
7= فوق العاده مثبت
 
7
6
5
4
3
2
1
1)     نسبت به همسرتان به عنوان یک دوست چه احساسی دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
2)     احساس شما نسبت به آینده زناشویی تان چگونه است؟
7
6
5
4
3
2
1
3)     چه احساسی نسبت به ازدواج با همسرتان دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
4)     احساس شما درباره این که همسرتان بتواند شما را سرحال بیاورد، طوری که بتوانید بخندید یا لبخند بزنید، چیست؟
7
6
5
4
3
2
1
5)     نسبت به توان همسرتان برای مقابله با ناراحتی ها چه احساسی دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
6)     در این باره که همسرتان چقدر می تواند شما را درک کند ، چه احساسی دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
7)     در این باره که چقدر می توانید به همسرتان اعتماد کنید، چه احساسی دارید.
7
6
5
4
3
2
1
8)     درباره نحوه رابطه برفرار کردن همسرتان با دیگران، چه احساسی دارید؟
7
6
5
4
3
2
1
 
در زیر 9 عبارت آمده است . لطفا آن ها را به همان صورت سوالات قبل کامل کنید . به خاطر داشته باشید که مبنای پاسخ های شما همان احساس کلی شما نسبت به همسرتان در چند ماه گذشته است .
= فوق العاده منفی
2= نسبتا منفی
3= کمی منفی
4= خنثی یا بی تفاوت
5= کمی مثبت
6= نسبتا مثبت
7= فوق العاده مثبت
 
9)     تماس بدنی با همسرم به من یک احساس . . . . می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
10)تنها بودن با همسرم به من یک احساس ...... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
11)نزدیکی با با همسرم به من یک احساس ..... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
12)گفتگو و صحبت با همسرم به من یک احساس ..... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
13)تشویق های شوهرم از رشد و پیشرفتم به من یک احساس ... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
14)ظاهر جسمانی همسرم به من یک احساس ..... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
15)طلب دلداری از همسرم به من یک احساس .... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
16)بوسیدن همسرم به من یک احساس ... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
17)نشستن یا دراز کشیدن نزدیک همسرم به من یک احساس .... می دهد .
7
6
5
4
3
2
1
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.